Bảng xếp hạng
STT Câu lạc bộ Tổng điểm
1 CLB Họ Nguyễn Phía Bắc 12.5
2 CLB Golf Họ Ngô 12
3 CLB Họ Lê Miền Bắc 11
4 CLB Golf Phạm Gia 9.5
5 CLB Golf Đặng Gia 9
5 CLB Họ Trần Miền Bắc 9
6 CLB Vũ Võ Miền Bắc 8.5
7 CLB Golf Họ Bùi 8
7 CLB Golf Họ Phùng 8
7 CLB Họ Hoàng Huỳnh Miền Bắc 8
7 CLB Golf Họ Đinh 8
8 CLB Golf Họ Phan Miền Bắc 7.5
8 CLB Golf Họ Hà Việt Nam 7.5
9 CLB Golf Đào Gia 7
9 CLB Golf Họ Dương Phía Bắc 7
9 CLB Golf Họ Trịnh 7
10 CLB Golf Họ Lương 5.5
11 CLB Golf Đỗ Đậu 5
11 CLB Golf Họ Trương 5
12 CLB Golf Họ Cao 4
Danh sách trận đấu
A1
7:02
Trương Công Thanh
Trương Minh Thành
7&5
Finish
Phạm Đức Hoàng
Phạm Nam
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED 1UP 2UP 2UP 1UP 2UP 3UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 5UP 6UP 7UP     
A10
8:14
Hà Văn Đàn
Hà Đức Thắng
2UP
Finish
Phùng Đức Hoan
Phùng Văn Tiên
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 3UP 3UP 2UP 2UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP 1UP 2UP
A2
7:10
Đỗ Anh Đức
Đỗ Quang Khánh
2&1
Finish
Dương Quốc Việt
Dương Đức Mạnh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 1UP 1UP TIED 1UP 2UP 3UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 3UP 3UP 3UP 3UP 2UP 2UP 2UP 
A3
7:18
Hoàng Minh Hưng
Hoàng Tý
4&2
Finish
Ngô Đình Diệm
Ngô Vĩnh Hòa
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED TIED 1UP TIED TIED 1UP 2UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP 1UP 2UP 2UP 3UP 4UP  
A4
7:26
VŨ THỊ VÂN
VŨ ANH QUANG
5&4
Finish
Đinh Mạnh Công
Đinh Song Hài
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP TIED TIED 1UP 2UP 2UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 4UP 5UP 5UP 5UP    
A5
7:34
BÙI VĂN HOÀNH
BÙI MẠNH CƯỜNG
TIED
Finish
Đào Viết Ngoạn
Đào Văn Hoàn
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED 1UP 2UP 1UP 1UP 1UP TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 1UP TIED TIED 1UP 2UP 1UP 1UP TIED
A6
7:42
Trần Thế Cường
Trần Diệu Tuấn
2UP
Finish
Cao Thiện Tùng
Cao Xuân Sâm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 3UP 2UP 1UP TIED TIED TIED 1UP 2UP
A7
7:50
Nguyễn Anh Minh
Nguyễn Đặng Minh
3&2
Finish
Lê Chúc An
Lê Việt Cường
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP TIED 1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 3UP 4UP 3UP 2UP 3UP  
A8
7:58
Lương Ngọc Hùng
Lương Xuân Phú
5&4
Finish
Trịnh Quang Minh
Trịnh Văn Thọ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP 3UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 4UP 5UP 5UP 5UP    
A9
8:06
Phan Kiều Hưng
Phan Quang Đức
2&1
Finish
Đặng Quốc Việt
Đặng Lê Huy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 2UP 2UP 3UP 3UP 4UP 5UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
5UP 4UP 4UP 4UP 4UP 3UP 2UP 2UP 
B1
11:54
Trần Đức Tuân
3&2
Finish
Trịnh Quốc Long
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 2UP 1UP 1UP 2UP 3UP 4UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 4UP 3UP 4UP 3UP 3UP 3UP  
B10
12:48
BÙI VĂN MINH
4&2
Finish
Đặng Đình Lượng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 3UP 4UP 3UP 3UP 4UP  
B2
12:00
Cao Huy Hoàng
2&1
Finish
Nguyễn Quốc Mến
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 3UP 3UP 2UP 2UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 1UP TIED TIED 1UP 2UP 2UP 2UP 
B3
12:06
Phùng Tuấn Anh
5&3
Finish
Lê Xuân Quý
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 1UP 2UP 3UP 3UP 3UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 3UP 4UP 3UP 4UP 5UP   
B4
12:12
Lương Chí Sơn
5&3
Finish
Hoàng Mai
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP TIED 1UP 1UP 2UP 1UP 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 3UP 4UP 4UP 5UP   
B5
12:18
Hà Văn Toản
3&2
Finish
Đào Anh Tùng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 3UP 3UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 1UP TIED 1UP 2UP 3UP  
B6
12:24
Đinh Viết Sinh
TIED
Finish
Ngô Khánh Xạ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP TIED TIED 1UP 1UP TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 1UP TIED 1UP 1UP TIED 1UP TIED TIED
B7
12:30
VŨ MINH THÀNH
TIED
Finish
Phạm Lê Cường
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED TIED TIED TIED 1UP TIED TIED TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED TIED TIED 1UP 1UP 1UP 1UP TIED TIED
B8
12:36
Đỗ Thành Trung
TIED
Finish
Trương Văn Vũ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 2UP 1UP 1UP TIED 1UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 2UP 1UP 1UP TIED 1UP TIED 1UP TIED
B9
12:42
Phan Văn Hà
3&2
Finish
Dương Quốc Tuynh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 3UP 4UP 5UP 4UP 3UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 3UP 2UP 2UP 3UP 2UP 3UP  
C1
6:54
Trần Văn Đạt
Trần Tuấn Anh
1UP
Finish
Hoàng Điệp
Hoàng Mạnh Khánh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 1UP 1UP TIED TIED 1UP 1UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED TIED 1UP 2UP 2UP 3UP 2UP 1UP 1UP
C10
8:06
BÙI TẤT ĐẠT
BÙI XUÂN HOÀ
4&3
Finish
Dương Thạch Nguyên
Dương Văn Lập
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 2UP 2UP 3UP 4UP 5UP 5UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 4UP 3UP 2UP 3UP 4UP   
C2
7:02
Trương Huy Văn
Trương Chí Kiên
1UP
Finish
Phan Anh Chuyên
Phan Trung Phương
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED TIED 1UP 2UP 2UP 1UP TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP 1UP TIED TIED 1UP 1UP 1UP 1UP
C3
7:10
Lương Ngọc Hoàng
Lương Bá Đàng
5&3
Finish
Ngô Văn Thọ
Ngô Văn Dũng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 1UP TIED 1UP 2UP 2UP 2UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 4UP 4UP 4UP 5UP   
C4
7:18
Đậu Việt Phương
Đỗ Tiến Thành
2&1
Finish
VŨ TRƯỜNG VIỆT
VŨ HỮU SỰ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3UP 3UP 2UP 1UP 1UP TIED 1UP 2UP 
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 2UP 2UP 1UP TIED 1UP 2UP 3UP
C5
7:26
Hà Ngọc Nam
Hà Thanh Bình
3&2
Finish
Đặng Hồ Thái
Đặng Văn Tâm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED TIED 1UP TIED TIED 1UP TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP 2UP 3UP 3UP 2UP 3UP  
C6
7:34
Đào Quang Hưng
Đào Văn Dương
1UP
Finish
Lê Minh Hoàn
Lê Phi Long
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2UP 2UP 1UP 1UP 1UP TIED TIED TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP 1UP 1UP TIED 1UP 1UP 1UP 1UP
C7
7:42
Phùng Đình Phúc
Phùng Ngọc Huy
3&1
Finish
Cao Xuân Lâm
Cao Xuân Hùng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 3UP 2UP 3UP 3UP 3UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP 3UP 
C8
7:50
Trịnh Ngọc Ánh
Trịnh Văn Tuấn
5&4
Finish
Nguyễn Tiến Sỹ
Nguyễn Văn Kiên
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 2UP 2UP 3UP 3UP 4UP 4UP 5UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP TIED 1UP TIED TIED    
C9
7:58
Đinh Xuân Thắng
Đinh Ngọc Quảng
6&4
Finish
Phạm Vinh Quang
Phạm Ngọc Khuê
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 3UP 3UP 4UP 4UP 5UP 6UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
7UP 7UP 6UP 6UP 6UP    
D1
11:48
Hà Phúc Hải
4&2
Finish
Dương Công Kế
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 1UP 2UP 2UP 2UP 1UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 4UP 5UP 4UP 4UP 3UP 4UP  
D10
12:42
Trần Linh Trung
4&2
Finish
Lương Văn Hà
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 2UP 2UP 1UP TIED 1UP 2UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP 1UP 2UP 2UP 3UP 4UP  
D2
11:54
VŨ HỒNG QUANG
4&2
Finish
Phan Văn Tiến
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 3UP 2UP 1UP 2UP 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 1UP 2UP 2UP 3UP 3UP 4UP  
D3
12:00
Cao Bảo Ngọc
4UP
Finish
Đào Duy Tiến
1 2 3 4 5 6 7 8 9
         
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP TIED 1UP 2UP 3UP 3UP 3UP 4UP
D4
12:06
Hoàng Mạnh Hùng
2UP
Finish
Nguyễn Thái Hà
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 2UP 1UP 1UP 2UP 3UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 2UP 2UP 1UP 1UP 2UP 1UP 2UP
D5
12:12
Đậu Việt Thắng
4&2
Finish
Đinh Minh Quang
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 4UP 5UP 5UP 6UP 5UP 5UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
6UP 6UP 5UP 4UP 4UP 3UP 4UP  
D6
12:18
BÙI VĂN HÙNG
3&2
Finish
Trương Văn Mạnh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 3UP 4UP 3UP 2UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 4UP 3UP 4UP 3UP 2UP 3UP  
D7
12:24
Phùng Khắc Nghĩa
3&1
Finish
Trịnh Văn Hùng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP TIED 1UP 2UP 1UP TIED 1UP TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 1UP TIED 1UP 1UP 2UP 3UP 
D8
12:30
Đặng Trung Kiên
2UP
Finish
Lê Anh Quang
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 2UP 3UP 2UP 2UP 3UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
5UP 4UP 5UP 4UP 3UP 2UP 2UP 1UP 2UP
D9
12:36
Ngô Văn Quý
1UP
Finish
Phạm Minh Trang
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED TIED 1UP TIED TIED 1UP TIED TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP TIED 1UP 1UP 1UP 1UP TIED 1UP
E1
6:54
Lương Văn Long
Lương Duy Tân
4&3
Finish
Nguyễn Bá Công
Nguyễn Ich Vinh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED 1UP TIED TIED 1UP 2UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 2UP 3UP 2UP 3UP 4UP   
E10
8:06
Cao Nguyên
Cao Hoàng Giang
TIED
Finish
Đặng Đình Cương
Đặng Tuấn Thịnh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 1UP TIED 1UP TIED 1UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 2UP 1UP 2UP 1UP TIED 1UP TIED
E2
7:02
Lê Khánh Trình
Lê Đức Kiên
2&1
Finish
Dương Thu Hương
Dương Văn Hùng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 2UP 3UP 3UP 2UP 2UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 1UP 1UP TIED 1UP 1UP 2UP 2UP 
E3
7:10
Hà Văn Cường
Hà Thị Hải Yến
3&1
Finish
Trương Tấn Tuyến
Trương Thị Yến
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 1UP 2UP 3UP 3UP 2UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 1UP TIED TIED 1UP 2UP 2UP 3UP 
E4
7:18
Trịnh Văn Hệ
Trịnh Ngọc Quý
TIED
Finish
Đào Mạnh Vương
Đào Ngọc Thạch
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 1UP 1UP TIED 1UP 1UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 2UP 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP TIED
E5
7:26
Đỗ Văn Tuân
Đỗ Đức Thắng
2&1
Finish
Phạm Minh Chi
Phạm Phương Nam
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 1UP TIED 1UP 1UP 1UP 1UP TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP TIED 1UP 2UP 3UP 2UP 2UP 
E6
7:34
Trần Văn Bình
Trần Văn Trác
4&3
Finish
Ngô Hữu Tâm
Ngô Anh Tuấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED 1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 3UP 4UP 4UP 3UP 4UP   
E7
7:42
BÙI QUỐC GIANG
BÙI VĂN TỰ
5&4
Finish
VŨ VĂN HUỲNH
VŨ NGỌC HUYỀN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED TIED TIED 1UP 2UP 2UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 4UP 4UP 4UP 5UP    
E8
7:50
Phùng Văn Tiến
Phùng Văn Chưởng
1UP
Finish
Hoàng Anh Tuấn
Hoàng Tiến Đức
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP TIED TIED TIED TIED 1UP TIED TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP 1UP 1UP 1UP TIED TIED 1UP 1UP
E9
7:58
Đinh Quang Minh
Đinh Đức Hiếu
1UP
Finish
Phan Hữu Bách
Phan Đình Chinh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP TIED TIED TIED 1UP 1UP 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 2UP 2UP 2UP 2UP 1UP 1UP 1UP 1UP
F1
11:48
Cao Văn Lâm
2&1
Finish
Dương Quốc Đạt
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED 1UP 2UP 1UP 2UP 1UP 1UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 2UP 1UP 2UP 
F10
12:42
Đỗ Như Nhuận
3&2
Finish
Ngô Mạnh Tuấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP TIED 1UP 2UP 1UP 2UP 3UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 3UP 4UP 3UP 2UP 3UP 3UP  
F2
11:54
BÙI HUYỀN TRANG
4&2
Finish
Đinh Anh Thư
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 2UP 1UP 2UP 3UP 3UP 2UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 4UP 3UP 2UP 3UP 4UP  
F3
12:00
Hoàng Ngọc
7&5
Finish
Đào Quang Trịnh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP 3UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
5UP 5UP 6UP 7UP     
F4
12:06
Trịnh Ngọc Hương
1UP
Finish
Đặng Chiến Thắng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 1UP TIED 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 2UP 1UP TIED TIED TIED 1UP 1UP
F5
12:12
Lương Trung Dũng
2&1
Finish
Phùng Văn Phát
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP TIED 1UP TIED TIED 1UP TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP 2UP 2UP 1UP 2UP 1UP 2UP 
F6
12:18
Phan Đình Toại
4&2
Finish
Phạm Quốc Thương
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 2UP 1UP TIED 1UP TIED 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 3UP 2UP 3UP 3UP 4UP  
F7
12:24
Trương Công Biên
3&1
Finish
Lê Văn Sáu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 2UP 3UP 4UP 4UP 3UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 3UP 2UP 1UP 1UP 2UP 3UP 
F8
12:30
Trần Tuấn Anh
2&1
Finish
Nguyễn Thị Thanh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED TIED TIED TIED 1UP 2UP 2UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP TIED 1UP 2UP 1UP 2UP 2UP 
F9
12:36
Hà Tuấn Tài
6&5
Finish
Vũ Văn Sáng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 3UP 4UP 4UP 3UP 4UP 5UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
6UP 5UP 5UP 6UP     
G1
6:30
BÙI ĐỨC SAN
BÙI CÔNG TÂM
1UP
Finish
Phạm Văn Phước
Phạm Trung Kiên
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 1UP TIED 1UP 2UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 1UP 1UP
G10
6:54
Hà Thị Oanh
Hà Văn Học
4&2
Finish
Đinh Văn Hải
Đinh Ngọc Dũng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 1UP TIED 1UP 2UP 3UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 4UP 5UP 4UP 3UP 3UP 4UP  
G2
6:38
Đỗ Ngọc Văn
Đỗ Thành Chinh
5&3
Finish
Phan Tiến Dũng
Phan Đình Thùy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP TIED 1UP 1UP TIED 1UP 2UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 1UP 2UP 3UP 4UP 5UP   
G3
6:46
Trịnh Hùng Cường
Trịnh Văn Thảo
2UP
Finish
Dương Tuấn Khanh
Dương Xuân Khiêm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED TIED TIED 1UP 1UP TIED 1UP TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 2UP 2UP 2UP 2UP 2UP 1UP 2UP
G4
6:30
Hoàng Văn Minh
Hoàng Mạnh Hùng
TIED
Finish
Đặng Hà Lâm
Đặng Ngọc Dũng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 3UP 3UP 2UP 3UP 2UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 3UP 2UP 1UP 2UP 1UP 1UP TIED
G5
6:38
Trần Tiểu Linh
Trần Hữu Tuấn
3&2
Finish
Phùng Kim Anh
Phùng Văn Trường
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP TIED 1UP 2UP 3UP  
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP 2UP 2UP 1UP 1UP 2UP 3UP 2UP
G6
6:46
Nguyễn Văn Duyệt
Nguyễn Ngọc Trỗi
1UP
Finish
Ngô Văn Minh
Ngô Quang Thái
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED 1UP 2UP 2UP 2UP 2UP 1UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP TIED 1UP 2UP 1UP 1UP 1UP TIED 1UP
G7
6:30
VŨ VĂN THẮNG
VŨ QUANG HƯNG
5&3
Finish
Lê Đình Tuân
Lê Thị Hương
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP TIED 1UP 1UP 1UP TIED 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 2UP 3UP 4UP 5UP   
G8
6:38
Cao Cự Bảo
Cao Hoàng Phương
4&2
Finish
Trương Đức Tài
Trương Minh Chính
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 3UP 3UP 3UP 3UP 4UP  
G9
6:46
Lương Văn Cảnh
Lương Trung Hiếu
2UP
Finish
Đào Văn Hằng
Đào Hoàng Thanh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 2UP 1UP 2UP 1UP 2UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP TIED TIED TIED TIED TIED 1UP 2UP
H1
11:30
Trần Khắc Thành
3&1
Finish
Đào Văn Mạnh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 1UP TIED TIED 1UP TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 1UP 2UP 1UP 2UP 2UP 3UP 
H10
11:48
Hoàng Thế Cẩn
2&1
Finish
Dương Đức Anh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 3UP 3UP 4UP 4UP 4UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 2UP 2UP 3UP 3UP 2UP 2UP 2UP 
H2
11:36
Trịnh Quốc Nghĩa
3&1
Finish
Trương Minh Thường
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 2UP 1UP 1UP TIED 1UP TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 2UP 3UP 2UP 1UP 2UP 3UP 
H3
11:42
BÙI NGỌC SƠN
9&7
Finish
Đỗ Quang Trung
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 4UP 5UP 6UP 7UP 6UP 7UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
8UP 9UP       
H4
11:30
Hà Tuấn Anh
8&6
Finish
Phạm Văn Tiến
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 4UP 5UP 5UP 6UP 6UP 7UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
8UP 7UP 8UP      
H5
11:36
Phan Hoàng Quân
5&3
Finish
Ngô Nam Phương
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 3UP 4UP 4UP 3UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 4UP 5UP 4UP 4UP 5UP   
H6
11:42
Phùng Gia Minh
5&4
Finish
Nguyễn Văn Hải
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 1UP TIED TIED TIED 1UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 3UP 4UP 5UP    
H7
11:30
Đinh Văn Hiệp
6&5
Finish
Lê Văn Bình
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 2UP 2UP 3UP 3UP 3UP 4UP 5UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
6UP 6UP 6UP 6UP     
H8
11:36
Cao Tân Hương
9&8
Finish
VŨ HOÀNG ANH
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 4UP 5UP 6UP 7UP 8UP 8UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
9UP        
H9
11:42
Lương Minh Tâm
6&5
Finish
Đặng Xuân Hòa
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 2UP 2UP 2UP 3UP 2UP 3UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 4UP 5UP 6UP