Bảng xếp hạng
STT Câu lạc bộ Tổng điểm
1 CLB Họ Nguyễn Phía Bắc 12.5
2 CLB Golf Họ Ngô 12
3 CLB Họ Lê Miền Bắc 11
4 CLB Golf Phạm Gia 9.5
5 CLB Golf Đặng Gia 9
5 CLB Họ Trần Miền Bắc 9
6 CLB Vũ Võ Miền Bắc 8.5
7 CLB Golf Họ Bùi 8
7 CLB Golf Họ Phùng 8
7 CLB Họ Hoàng Huỳnh Miền Bắc 8
7 CLB Golf Họ Đinh 8
8 CLB Golf Họ Phan Miền Bắc 7.5
8 CLB Golf Họ Hà Việt Nam 7.5
9 CLB Golf Đào Gia 7
9 CLB Golf Họ Dương Phía Bắc 7
9 CLB Golf Họ Trịnh 7
10 CLB Golf Họ Lương 5.5
11 CLB Golf Đỗ Đậu 5
11 CLB Golf Họ Trương 5
12 CLB Golf Họ Cao 4
Danh sách trận đấu
A6
7:42
Cao Thiện Tùng
Cao Xuân Sâm
2UP
Finish
Trần Thế Cường
Trần Diệu Tuấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 3UP 2UP 1UP TIED TIED TIED 1UP 2UP
B2
12:00
Cao Huy Hoàng
2&1
Finish
Nguyễn Quốc Mến
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 3UP 3UP 2UP 2UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 1UP TIED TIED 1UP 2UP 2UP 2UP 
C7
7:42
Cao Xuân Lâm
Cao Xuân Hùng
3&1
Finish
Phùng Đình Phúc
Phùng Ngọc Huy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 3UP 2UP 3UP 3UP 3UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP 3UP 
D3
12:00
Cao Bảo Ngọc
4UP
Finish
Đào Duy Tiến
1 2 3 4 5 6 7 8 9
         
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP TIED 1UP 2UP 3UP 3UP 3UP 4UP
E10
8:06
Cao Nguyên
Cao Hoàng Giang
TIED
Finish
Đặng Đình Cương
Đặng Tuấn Thịnh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 1UP TIED 1UP TIED 1UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 2UP 1UP 2UP 1UP TIED 1UP TIED
F1
11:48
Cao Văn Lâm
2&1
Finish
Dương Quốc Đạt
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED 1UP 2UP 1UP 2UP 1UP 1UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 2UP 1UP 2UP 
G8
6:38
Cao Cự Bảo
Cao Hoàng Phương
4&2
Finish
Trương Đức Tài
Trương Minh Chính
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 3UP 3UP 3UP 3UP 4UP  
H8
11:36
Cao Tân Hương
9&8
Finish
VŨ HOÀNG ANH
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 4UP 5UP 6UP 7UP 8UP 8UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
9UP        
A12
12:00
Cao Xuân Sâm
3&2
Finish
Đỗ Quang Khánh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 2UP 1UP TIED 1UP 2UP 2UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 1UP 1UP 2UP 3UP 3UP 3UP  
B14
7:26
Cao Thanh An
Cao Huy Hoàng
6&4
Finish
Phan Văn Bắc
Phan Mạnh Hà
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 2UP 2UP 3UP 3UP 3UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 4UP 5UP 5UP 6UP    
C11
11:48
Cao Xuân Hùng
6&4
Finish
BÙI XUÂN HOÀ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 2UP 3UP 2UP 3UP 2UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 4UP 5UP 6UP    
D11
6:54
Cao Mạnh Thức
Cao Anh Tuấn
5UP
Finish
Hà Kiều Oanh
Hà Phúc Hải
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED 1UP TIED 1UP 2UP 1UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 5UP       
E15
12:12
Cao Nguyễn Thành Hiếu
TIED
Finish
Lê Đình Thời
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED TIED 1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 2UP 1UP 2UP 3UP 2UP 2UP 1UP TIED
F13
7:10
Cao Phương Mai
Cao Trọng Việt
5&4
Finish
Ngô Vân
Ngô Quang Anh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 4UP 4UP 4UP 3UP 3UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
5UP 4UP 5UP 4UP 5UP    
G19
11:42
Cao Nguyễn Triều Duy
7&5
Finish
Trịnh Văn Thảo
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 2UP 2UP 3UP 3UP 4UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 5UP 6UP 7UP     
H16
6:46
Cao Thanh Hưng
Cao Thanh Hải
4&3
Finish
Hoàng Xuân Mai
Hoàng Thế Cẩn
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 2UP 2UP 2UP 1UP TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 1UP 2UP 3UP 3UP 4UP