Bảng xếp hạng
STT Câu lạc bộ Tổng điểm
1 CLB Họ Nguyễn Phía Bắc 12.5
2 CLB Golf Họ Ngô 12
3 CLB Họ Lê Miền Bắc 11
4 CLB Golf Phạm Gia 9.5
5 CLB Golf Đặng Gia 9
5 CLB Họ Trần Miền Bắc 9
6 CLB Vũ Võ Miền Bắc 8.5
7 CLB Golf Họ Bùi 8
7 CLB Golf Họ Phùng 8
7 CLB Họ Hoàng Huỳnh Miền Bắc 8
7 CLB Golf Họ Đinh 8
8 CLB Golf Họ Phan Miền Bắc 7.5
8 CLB Golf Họ Hà Việt Nam 7.5
9 CLB Golf Đào Gia 7
9 CLB Golf Họ Dương Phía Bắc 7
9 CLB Golf Họ Trịnh 7
10 CLB Golf Họ Lương 5.5
11 CLB Golf Đỗ Đậu 5
11 CLB Golf Họ Trương 5
12 CLB Golf Họ Cao 4
Danh sách trận đấu
A4
7:26
VŨ THỊ VÂN
VŨ ANH QUANG
5&4
Finish
Đinh Mạnh Công
Đinh Song Hài
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP TIED TIED 1UP 2UP 2UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 4UP 5UP 5UP 5UP    
B7
12:30
VŨ MINH THÀNH
TIED
Finish
Phạm Lê Cường
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED TIED TIED TIED 1UP TIED TIED TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED TIED TIED 1UP 1UP 1UP 1UP TIED TIED
C4
7:18
VŨ TRƯỜNG VIỆT
VŨ HỮU SỰ
2&1
Finish
Đậu Việt Phương
Đỗ Tiến Thành
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3UP 3UP 2UP 1UP 1UP TIED 1UP 2UP 
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 2UP 2UP 1UP TIED 1UP 2UP 3UP
D2
11:54
VŨ HỒNG QUANG
4&2
Finish
Phan Văn Tiến
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 3UP 2UP 1UP 2UP 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 1UP 2UP 2UP 3UP 3UP 4UP  
E7
7:42
VŨ VĂN HUỲNH
VŨ NGỌC HUYỀN
5&4
Finish
BÙI QUỐC GIANG
BÙI VĂN TỰ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED TIED TIED 1UP 2UP 2UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 4UP 4UP 4UP 5UP    
F9
12:36
Vũ Văn Sáng
6&5
Finish
Hà Tuấn Tài
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 3UP 4UP 4UP 3UP 4UP 5UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
6UP 5UP 5UP 6UP     
G7
6:30
VŨ VĂN THẮNG
VŨ QUANG HƯNG
5&3
Finish
Lê Đình Tuân
Lê Thị Hương
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP TIED 1UP 1UP 1UP TIED 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 2UP 3UP 4UP 5UP   
H8
11:36
VŨ HOÀNG ANH
9&8
Finish
Cao Tân Hương
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 4UP 5UP 6UP 7UP 8UP 8UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
9UP        
A14
12:12
VŨ THỊ VÂN
3&2
Finish
Lương Xuân Phú
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 2UP 3UP 4UP 3UP 3UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 2UP 1UP 1UP 2UP 3UP  
B16
7:42
VŨ MINH HUY
VŨ TUẤN PHƯƠNG
5&4
Finish
Trần Thị Thoa
Trần Đức Tuân
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP TIED 1UP 1UP TIED 1UP 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 4UP 5UP 5UP    
C16
12:18
VŨ HỮU SỰ
2&1
Finish
Nguyễn Tiến Sỹ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP TIED 1UP TIED 1UP 2UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 1UP 1UP TIED 1UP TIED 1UP 2UP 
D20
8:06
VŨ BÁ QUÝ
VŨ ANH TUẤN
2&1
Finish
Phùng Sĩ Tiến
Phùng Khắc Nghĩa
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED 1UP TIED 1UP 1UP TIED 1UP TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 1UP 1UP TIED 1UP 2UP 2UP 
E20
12:42
VÕ ĐÌNH NÔNG
1UP
Finish
Đào Mạnh Vương
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 1UP TIED 1UP 2UP 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 1UP 1UP 2UP 1UP 2UP 1UP 1UP
F17
7:42
VŨ VĂN QUANG
VÕ VIỆT DŨNG
4&2
Finish
Đặng Chiến Thắng
Đặng Quốc Toản
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 2UP 3UP 3UP 3UP 2UP 1UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 2UP 3UP 3UP 3UP 4UP  
G16
11:42
VŨ MINH CHIẾN
3&2
Finish
Dương Tuấn Khanh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4UP 4UP 4UP 4UP 3UP 3UP 3UP  
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP TIED 1UP TIED 1UP 2UP 2UP 3UP 3UP
H11
6:30
VŨ HOÀNG ANH
VŨ THÀNH NGỌC
1UP
Finish
Trương Văn Phương
Trương Minh Thường
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 2UP 3UP 2UP 1UP TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 1UP TIED TIED TIED TIED 1UP 1UP 2UP