Bảng xếp hạng
STT Câu lạc bộ Tổng điểm
1 CLB Họ Nguyễn Phía Bắc 12.5
2 CLB Golf Họ Ngô 12
3 CLB Họ Lê Miền Bắc 11
4 CLB Golf Phạm Gia 9.5
5 CLB Golf Đặng Gia 9
5 CLB Họ Trần Miền Bắc 9
6 CLB Vũ Võ Miền Bắc 8.5
7 CLB Golf Họ Bùi 8
7 CLB Golf Họ Phùng 8
7 CLB Họ Hoàng Huỳnh Miền Bắc 8
7 CLB Golf Họ Đinh 8
8 CLB Golf Họ Phan Miền Bắc 7.5
8 CLB Golf Họ Hà Việt Nam 7.5
9 CLB Golf Đào Gia 7
9 CLB Golf Họ Dương Phía Bắc 7
9 CLB Golf Họ Trịnh 7
10 CLB Golf Họ Lương 5.5
11 CLB Golf Đỗ Đậu 5
11 CLB Golf Họ Trương 5
12 CLB Golf Họ Cao 4
Danh sách trận đấu
A7
7:50
Lê Chúc An
Lê Việt Cường
3&2
Finish
Nguyễn Anh Minh
Nguyễn Đặng Minh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP TIED 1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 3UP 4UP 3UP 2UP 3UP  
B3
12:06
Lê Xuân Quý
5&3
Finish
Phùng Tuấn Anh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 1UP 2UP 3UP 3UP 3UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 3UP 4UP 3UP 4UP 5UP   
C6
7:34
Lê Minh Hoàn
Lê Phi Long
1UP
Finish
Đào Quang Hưng
Đào Văn Dương
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2UP 2UP 1UP 1UP 1UP TIED TIED TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP 1UP 1UP TIED 1UP 1UP 1UP 1UP
D8
12:30
Lê Anh Quang
2UP
Finish
Đặng Trung Kiên
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 2UP 3UP 2UP 2UP 3UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
5UP 4UP 5UP 4UP 3UP 2UP 2UP 1UP 2UP
E2
7:02
Lê Khánh Trình
Lê Đức Kiên
2&1
Finish
Dương Thu Hương
Dương Văn Hùng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 2UP 3UP 3UP 2UP 2UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 1UP 1UP TIED 1UP 1UP 2UP 2UP 
F7
12:24
Lê Văn Sáu
3&1
Finish
Trương Công Biên
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 2UP 3UP 4UP 4UP 3UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 3UP 2UP 1UP 1UP 2UP 3UP 
G7
6:30
Lê Đình Tuân
Lê Thị Hương
5&3
Finish
VŨ VĂN THẮNG
VŨ QUANG HƯNG
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP TIED 1UP 1UP 1UP TIED 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 2UP 3UP 4UP 5UP   
H7
11:30
Lê Văn Bình
6&5
Finish
Đinh Văn Hiệp
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 2UP 2UP 3UP 3UP 3UP 4UP 5UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
6UP 6UP 6UP 6UP     
A11
11:54
Lê Chúc An
7&5
Finish
Phan Đức Kha
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP TIED 1UP 1UP 1UP 2UP 3UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
5UP 6UP 6UP 7UP     
B19
8:06
Lê Việt Dũng
Lê Mạnh Hùng
4&3
Finish
BÙI XUÂN BÁCH
BÙI VĂN MINH
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP TIED 1UP 1UP 2UP 3UP 3UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 1UP 2UP 3UP 3UP 4UP   
C18
12:30
Lê Phi Long
5&4
Finish
Hà Ngọc Nam
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 3UP 2UP 3UP 3UP 4UP 5UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
6UP 6UP 5UP 5UP 5UP    
D15
7:26
Lê Ngọc Thanh
Lê Tiến Toàn
TIED
Finish
Ngô Vĩnh Khương
Ngô Văn Quý
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP TIED TIED 1UP 1UP 1UP TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP TIED 1UP 1UP 2UP 1UP 1UP TIED
E15
12:12
Lê Đình Thời
TIED
Finish
Cao Nguyễn Thành Hiếu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED TIED 1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 2UP 1UP 2UP 3UP 2UP 2UP 1UP TIED
F16
7:34
Lê Văn Sáu
Lê Thị Tiến
2&1
Finish
Trịnh Duy Thái
Trịnh Tứ Dũng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 1UP TIED TIED 1UP TIED 1UP TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 2UP 3UP 3UP 3UP 2UP 2UP 
G11
11:30
Lê Đình Tuân
4&3
Finish
Hoàng Quang Đạt
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 2UP 2UP 2UP 1UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 3UP 3UP 4UP 4UP 4UP   
H15
6:38
Lê Văn Bình
Lê Anh Nghị
4&2
Finish
Lương Việt Anh
Lương Tố Nga
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 1UP 2UP 3UP 3UP 4UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 3UP 2UP 2UP 3UP 4UP