Bảng xếp hạng
STT Câu lạc bộ Tổng điểm
1 CLB Họ Nguyễn Phía Bắc 12.5
2 CLB Golf Họ Ngô 12
3 CLB Họ Lê Miền Bắc 11
4 CLB Golf Phạm Gia 9.5
5 CLB Golf Đặng Gia 9
5 CLB Họ Trần Miền Bắc 9
6 CLB Vũ Võ Miền Bắc 8.5
7 CLB Golf Họ Bùi 8
7 CLB Golf Họ Phùng 8
7 CLB Họ Hoàng Huỳnh Miền Bắc 8
7 CLB Golf Họ Đinh 8
8 CLB Golf Họ Phan Miền Bắc 7.5
8 CLB Golf Họ Hà Việt Nam 7.5
9 CLB Golf Đào Gia 7
9 CLB Golf Họ Dương Phía Bắc 7
9 CLB Golf Họ Trịnh 7
10 CLB Golf Họ Lương 5.5
11 CLB Golf Đỗ Đậu 5
11 CLB Golf Họ Trương 5
12 CLB Golf Họ Cao 4
Danh sách trận đấu
A8
7:58
Trịnh Quang Minh
Trịnh Văn Thọ
5&4
Finish
Lương Ngọc Hùng
Lương Xuân Phú
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP 3UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 4UP 5UP 5UP 5UP    
B1
11:54
Trịnh Quốc Long
3&2
Finish
Trần Đức Tuân
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 2UP 1UP 1UP 2UP 3UP 4UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 4UP 3UP 4UP 3UP 3UP 3UP  
C8
7:50
Trịnh Ngọc Ánh
Trịnh Văn Tuấn
5&4
Finish
Nguyễn Tiến Sỹ
Nguyễn Văn Kiên
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 2UP 2UP 3UP 3UP 4UP 4UP 5UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP TIED 1UP TIED TIED    
D7
12:24
Trịnh Văn Hùng
3&1
Finish
Phùng Khắc Nghĩa
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP TIED 1UP 2UP 1UP TIED 1UP TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 1UP TIED 1UP 1UP 2UP 3UP 
E4
7:18
Trịnh Văn Hệ
Trịnh Ngọc Quý
TIED
Finish
Đào Mạnh Vương
Đào Ngọc Thạch
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 1UP 1UP TIED 1UP 1UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 2UP 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP TIED
F4
12:06
Trịnh Ngọc Hương
1UP
Finish
Đặng Chiến Thắng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 1UP TIED 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 2UP 1UP TIED TIED TIED 1UP 1UP
G3
6:46
Trịnh Hùng Cường
Trịnh Văn Thảo
2UP
Finish
Dương Tuấn Khanh
Dương Xuân Khiêm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED TIED TIED 1UP 1UP TIED 1UP TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 2UP 2UP 2UP 2UP 2UP 1UP 2UP
H2
11:36
Trịnh Quốc Nghĩa
3&1
Finish
Trương Minh Thường
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 2UP 1UP 1UP TIED 1UP TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 2UP 3UP 2UP 1UP 2UP 3UP 
A19
12:42
Trịnh Văn Thọ
2&1
Finish
Phạm Nam
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 2UP 2UP 2UP 3UP 2UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 1UP TIED 1UP TIED TIED 1UP 2UP 
B12
7:10
Trịnh Văn Thành
Trịnh Quốc Long
TIED
Finish
Đỗ Trung Hòa
Đỗ Thành Trung
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 2UP 2UP 2UP 3UP 4UP 3UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP TIED 1UP 2UP 1UP TIED TIED 1UP TIED
C13
12:00
Trịnh Ngọc Thạch
3&1
Finish
Phan Việt Anh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 1UP TIED TIED 1UP 1UP 2UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 1UP 1UP 2UP 2UP 3UP 2UP 3UP 
D16
7:34
Trịnh Văn Hùng
Trịnh Anh Tuyến
4&3
Finish
BÙI VĂN HÙNG
BÙI ĐỨC KIÊN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP TIED 1UP 1UP TIED TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP 2UP 2UP 3UP 4UP   
E16
12:18
Trịnh Xuân Thiêm
3&1
Finish
Hà Tú Anh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 1UP 2UP 3UP 3UP 2UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP TIED 1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 3UP 
F16
7:34
Trịnh Duy Thái
Trịnh Tứ Dũng
2&1
Finish
Lê Văn Sáu
Lê Thị Tiến
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 1UP TIED TIED 1UP TIED 1UP TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 2UP 3UP 3UP 3UP 2UP 2UP 
G19
11:42
Trịnh Văn Thảo
7&5
Finish
Cao Nguyễn Triều Duy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 2UP 2UP 3UP 3UP 4UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 5UP 6UP 7UP     
H19
6:46
Trịnh Quốc Nghĩa
Trịnh Hữu Toản
1UP
Finish
Ngô Trung Quân
Ngô Duy Việt
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED 1UP TIED 1UP 1UP 2UP 3UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 1UP TIED 1UP TIED TIED 1UP 1UP