Bảng xếp hạng
STT Câu lạc bộ Tổng điểm
1 CLB Họ Nguyễn Phía Bắc 12.5
2 CLB Golf Họ Ngô 12
3 CLB Họ Lê Miền Bắc 11
4 CLB Golf Phạm Gia 9.5
5 CLB Golf Đặng Gia 9
5 CLB Họ Trần Miền Bắc 9
6 CLB Vũ Võ Miền Bắc 8.5
7 CLB Golf Họ Bùi 8
7 CLB Golf Họ Phùng 8
7 CLB Họ Hoàng Huỳnh Miền Bắc 8
7 CLB Golf Họ Đinh 8
8 CLB Golf Họ Phan Miền Bắc 7.5
8 CLB Golf Họ Hà Việt Nam 7.5
9 CLB Golf Đào Gia 7
9 CLB Golf Họ Dương Phía Bắc 7
9 CLB Golf Họ Trịnh 7
10 CLB Golf Họ Lương 5.5
11 CLB Golf Đỗ Đậu 5
11 CLB Golf Họ Trương 5
12 CLB Golf Họ Cao 4
Danh sách trận đấu
A3
7:18
Hoàng Minh Hưng
Hoàng Tý
4&2
Finish
Ngô Đình Diệm
Ngô Vĩnh Hòa
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED TIED 1UP TIED TIED 1UP 2UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP 1UP 2UP 2UP 3UP 4UP  
B4
12:12
Hoàng Mai
5&3
Finish
Lương Chí Sơn
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP TIED 1UP 1UP 2UP 1UP 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 3UP 4UP 4UP 5UP   
C1
6:54
Hoàng Điệp
Hoàng Mạnh Khánh
1UP
Finish
Trần Văn Đạt
Trần Tuấn Anh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 1UP 1UP TIED TIED 1UP 1UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED TIED 1UP 2UP 2UP 3UP 2UP 1UP 1UP
D4
12:06
Hoàng Mạnh Hùng
2UP
Finish
Nguyễn Thái Hà
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 2UP 1UP 1UP 2UP 3UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 2UP 2UP 1UP 1UP 2UP 1UP 2UP
E8
7:50
Hoàng Anh Tuấn
Hoàng Tiến Đức
1UP
Finish
Phùng Văn Tiến
Phùng Văn Chưởng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP TIED TIED TIED TIED 1UP TIED TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP 1UP 1UP 1UP TIED TIED 1UP 1UP
F3
12:00
Hoàng Ngọc
7&5
Finish
Đào Quang Trịnh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP 3UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
5UP 5UP 6UP 7UP     
G4
6:30
Hoàng Văn Minh
Hoàng Mạnh Hùng
TIED
Finish
Đặng Hà Lâm
Đặng Ngọc Dũng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 3UP 3UP 2UP 3UP 2UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 3UP 2UP 1UP 2UP 1UP 1UP TIED
H10
11:48
Hoàng Thế Cẩn
2&1
Finish
Dương Đức Anh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 3UP 3UP 4UP 4UP 4UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 2UP 2UP 3UP 3UP 2UP 2UP 2UP 
A16
12:24
Hoàng Tý
2&1
Finish
Đinh Song Hài
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP TIED 1UP 2UP 1UP 1UP TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP TIED 1UP 2UP 3UP 3UP 2UP 2UP 
B17
7:50
Hoàng Việt Hùng
Hoàng Mai
5&3
Finish
Phạm Công Sơn
Phạm Lê Cường
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED TIED 1UP 1UP TIED 1UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 3UP 3UP 4UP 4UP 5UP   
C17
12:24
Hoàng Hữu Sơn
4&3
Finish
Đỗ Tiến Thành
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 2UP 3UP 2UP 1UP 1UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 3UP 4UP 3UP 3UP 4UP   
D13
7:10
Hoàng Mạnh Hùng
Hoàng Trọng Minh
6&4
Finish
Phan Hữu Tùng
Phan Văn Tiến
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 2UP 3UP 3UP 3UP 3UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
5UP 5UP 6UP 5UP 6UP    
E12
11:54
Hoàng Tiến Đức
TIED
Finish
BÙI QUỐC GIANG
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED TIED 1UP 1UP TIED TIED 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 3UP 3UP 2UP 1UP 1UP 1UP TIED
F15
7:26
Hoàng Ngọc
Hoàng Tân
2&1
Finish
Hà Chí Thanh
Hà Tuấn Tài
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 1UP 2UP 1UP 2UP 1UP 2UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 1UP 2UP 1UP TIED TIED 1UP 2UP 
G11
11:30
Hoàng Quang Đạt
4&3
Finish
Lê Đình Tuân
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 2UP 2UP 2UP 1UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 3UP 3UP 4UP 4UP 4UP   
H16
6:46
Hoàng Xuân Mai
Hoàng Thế Cẩn
4&3
Finish
Cao Thanh Hưng
Cao Thanh Hải
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 2UP 2UP 2UP 1UP TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 1UP 2UP 3UP 3UP 4UP