Bảng xếp hạng
STT Câu lạc bộ Tổng điểm
1 CLB Họ Nguyễn Phía Bắc 12.5
2 CLB Golf Họ Ngô 12
3 CLB Họ Lê Miền Bắc 11
4 CLB Golf Phạm Gia 9.5
5 CLB Golf Đặng Gia 9
5 CLB Họ Trần Miền Bắc 9
6 CLB Vũ Võ Miền Bắc 8.5
7 CLB Golf Họ Bùi 8
7 CLB Golf Họ Phùng 8
7 CLB Họ Hoàng Huỳnh Miền Bắc 8
7 CLB Golf Họ Đinh 8
8 CLB Golf Họ Phan Miền Bắc 7.5
8 CLB Golf Họ Hà Việt Nam 7.5
9 CLB Golf Đào Gia 7
9 CLB Golf Họ Dương Phía Bắc 7
9 CLB Golf Họ Trịnh 7
10 CLB Golf Họ Lương 5.5
11 CLB Golf Đỗ Đậu 5
11 CLB Golf Họ Trương 5
12 CLB Golf Họ Cao 4
Danh sách trận đấu
A3
7:18
Ngô Đình Diệm
Ngô Vĩnh Hòa
4&2
Finish
Hoàng Minh Hưng
Hoàng Tý
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED TIED 1UP TIED TIED 1UP 2UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP 1UP 2UP 2UP 3UP 4UP  
B6
12:24
Ngô Khánh Xạ
TIED
Finish
Đinh Viết Sinh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP TIED TIED 1UP 1UP TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 1UP TIED 1UP 1UP TIED 1UP TIED TIED
C3
7:10
Ngô Văn Thọ
Ngô Văn Dũng
5&3
Finish
Lương Ngọc Hoàng
Lương Bá Đàng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 1UP TIED 1UP 2UP 2UP 2UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 4UP 4UP 4UP 5UP   
D9
12:36
Ngô Văn Quý
1UP
Finish
Phạm Minh Trang
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED TIED 1UP TIED TIED 1UP TIED TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP TIED 1UP 1UP 1UP 1UP TIED 1UP
E6
7:34
Ngô Hữu Tâm
Ngô Anh Tuấn
4&3
Finish
Trần Văn Bình
Trần Văn Trác
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED 1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 3UP 4UP 4UP 3UP 4UP   
F10
12:42
Ngô Mạnh Tuấn
3&2
Finish
Đỗ Như Nhuận
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP TIED 1UP 2UP 1UP 2UP 3UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 3UP 4UP 3UP 2UP 3UP 3UP  
G6
6:46
Ngô Văn Minh
Ngô Quang Thái
1UP
Finish
Nguyễn Văn Duyệt
Nguyễn Ngọc Trỗi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED 1UP 2UP 2UP 2UP 2UP 1UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP TIED 1UP 2UP 1UP 1UP 1UP TIED 1UP
H5
11:36
Ngô Nam Phương
5&3
Finish
Phan Hoàng Quân
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 3UP 4UP 4UP 3UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 4UP 5UP 4UP 4UP 5UP   
A17
12:30
Ngô Vĩnh Hòa
4&3
Finish
Đào Văn Hoàn
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP TIED TIED 1UP 1UP 1UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 3UP 3UP 4UP 4UP 4UP   
B11
7:02
Ngô Anh Dũng
Ngô Khánh Xạ
2&1
Finish
Hà Huy Thanh
Hà Văn Toản
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED TIED 1UP TIED 1UP 2UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 2UP 2UP 3UP 3UP 3UP 2UP 2UP 
C15
12:12
Ngô Văn Thọ
7&6
Finish
Đặng Quốc Lịch
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 3UP 3UP 3UP 4UP 5UP 6UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
6UP 7UP 7UP      
D15
7:26
Ngô Vĩnh Khương
Ngô Văn Quý
TIED
Finish
Lê Ngọc Thanh
Lê Tiến Toàn
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP TIED TIED 1UP 1UP 1UP TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP TIED 1UP 1UP 2UP 1UP 1UP TIED
E11
11:48
Ngô Thế Vinh
6&4
Finish
Dương Tuấn Thành
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 1UP 2UP 1UP 2UP 3UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 4UP 5UP 5UP 6UP    
F13
7:10
Ngô Vân
Ngô Quang Anh
5&4
Finish
Cao Phương Mai
Cao Trọng Việt
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 4UP 4UP 4UP 3UP 3UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
5UP 4UP 5UP 4UP 5UP    
G18
11:36
Ngô Quang Thái
5&4
Finish
Trương Đức Tài
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 3UP 4UP 5UP 6UP 6UP 6UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
5UP 5UP 4UP 5UP 5UP    
H19
6:46
Ngô Trung Quân
Ngô Duy Việt
1UP
Finish
Trịnh Quốc Nghĩa
Trịnh Hữu Toản
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED 1UP TIED 1UP 1UP 2UP 3UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 1UP TIED 1UP TIED TIED 1UP 1UP