Bảng xếp hạng
STT Câu lạc bộ Tổng điểm
1 CLB Họ Nguyễn Phía Bắc 12.5
2 CLB Golf Họ Ngô 12
3 CLB Họ Lê Miền Bắc 11
4 CLB Golf Phạm Gia 9.5
5 CLB Golf Đặng Gia 9
5 CLB Họ Trần Miền Bắc 9
6 CLB Vũ Võ Miền Bắc 8.5
7 CLB Golf Họ Bùi 8
7 CLB Golf Họ Phùng 8
7 CLB Họ Hoàng Huỳnh Miền Bắc 8
7 CLB Golf Họ Đinh 8
8 CLB Golf Họ Phan Miền Bắc 7.5
8 CLB Golf Họ Hà Việt Nam 7.5
9 CLB Golf Đào Gia 7
9 CLB Golf Họ Dương Phía Bắc 7
9 CLB Golf Họ Trịnh 7
10 CLB Golf Họ Lương 5.5
11 CLB Golf Đỗ Đậu 5
11 CLB Golf Họ Trương 5
12 CLB Golf Họ Cao 4
Danh sách trận đấu
A4
7:26
Đinh Mạnh Công
Đinh Song Hài
5&4
Finish
VŨ THỊ VÂN
VŨ ANH QUANG
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP TIED TIED 1UP 2UP 2UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 4UP 5UP 5UP 5UP    
B6
12:24
Đinh Viết Sinh
TIED
Finish
Ngô Khánh Xạ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP TIED TIED 1UP 1UP TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 1UP TIED 1UP 1UP TIED 1UP TIED TIED
C9
7:58
Đinh Xuân Thắng
Đinh Ngọc Quảng
6&4
Finish
Phạm Vinh Quang
Phạm Ngọc Khuê
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 3UP 3UP 4UP 4UP 5UP 6UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
7UP 7UP 6UP 6UP 6UP    
D5
12:12
Đinh Minh Quang
4&2
Finish
Đậu Việt Thắng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 4UP 5UP 5UP 6UP 5UP 5UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
6UP 6UP 5UP 4UP 4UP 3UP 4UP  
E9
7:58
Đinh Quang Minh
Đinh Đức Hiếu
1UP
Finish
Phan Hữu Bách
Phan Đình Chinh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP TIED TIED TIED 1UP 1UP 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 2UP 2UP 2UP 2UP 1UP 1UP 1UP 1UP
F2
11:54
Đinh Anh Thư
4&2
Finish
BÙI HUYỀN TRANG
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 2UP 1UP 2UP 3UP 3UP 2UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 4UP 3UP 2UP 3UP 4UP  
G10
6:54
Đinh Văn Hải
Đinh Ngọc Dũng
4&2
Finish
Hà Thị Oanh
Hà Văn Học
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 1UP TIED 1UP 2UP 3UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 4UP 5UP 4UP 3UP 3UP 4UP  
H7
11:30
Đinh Văn Hiệp
6&5
Finish
Lê Văn Bình
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 2UP 2UP 3UP 3UP 3UP 4UP 5UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
6UP 6UP 6UP 6UP     
A16
12:24
Đinh Song Hài
2&1
Finish
Hoàng Tý
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP TIED 1UP 2UP 1UP 1UP TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP TIED 1UP 2UP 3UP 3UP 2UP 2UP 
B20
8:14
Đinh Trung Hiếu
Đinh Viết Sinh
TIED
Finish
Lương Minh Thắng
Lương Chí Sơn
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 1UP 1UP TIED TIED 1UP 2UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 2UP 1UP 2UP 1UP 1UP 2UP 1UP TIED
C19
12:36
Đinh Xuân Thắng
4&3
Finish
Trần Tuấn Anh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 1UP 2UP 3UP 4UP 4UP 4UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 3UP 3UP 3UP 4UP   
D14
7:18
Đinh Minh Quang
Đinh Văn Tưởng
2&1
Finish
Nguyễn Hồ Quang
Nguyễn Tất Thắng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP TIED 1UP 1UP TIED 1UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 3UP 3UP 4UP 3UP 2UP 2UP 
E13
12:00
Đinh Đức Hiếu
2&1
Finish
Phùng Xuân Khoa
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP TIED TIED 1UP 2UP 1UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 1UP 1UP 2UP 1UP 2UP 2UP 
F20
8:06
Đinh Xuân Thắng
Đinh Anh Thư
2&1
Finish
Đào Vịnh Thuấn
Đào Duy Chiến
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 2UP 3UP 2UP 3UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 2UP 2UP 2UP 1UP 1UP 2UP 
G13
11:42
Đinh Văn Hải
3&2
Finish
Đặng Văn Tuấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP TIED 1UP 2UP 1UP 2UP 3UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 3UP 2UP 2UP 2UP 2UP 3UP  
H14
6:30
Đinh Viết Văn
Đinh Văn Hiệp
3&1
Finish
Dương Đức Anh
Dương Tùng Anh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 1UP 2UP 3UP 3UP 3UP 3UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 3UP 2UP 2UP 3UP 2UP 3UP