Bảng xếp hạng
STT Câu lạc bộ Tổng điểm
1 CLB Họ Nguyễn Phía Bắc 12.5
2 CLB Golf Họ Ngô 12
3 CLB Họ Lê Miền Bắc 11
4 CLB Golf Phạm Gia 9.5
5 CLB Golf Đặng Gia 9
5 CLB Họ Trần Miền Bắc 9
6 CLB Vũ Võ Miền Bắc 8.5
7 CLB Golf Họ Bùi 8
7 CLB Golf Họ Phùng 8
7 CLB Họ Hoàng Huỳnh Miền Bắc 8
7 CLB Golf Họ Đinh 8
8 CLB Golf Họ Phan Miền Bắc 7.5
8 CLB Golf Họ Hà Việt Nam 7.5
9 CLB Golf Đào Gia 7
9 CLB Golf Họ Dương Phía Bắc 7
9 CLB Golf Họ Trịnh 7
10 CLB Golf Họ Lương 5.5
11 CLB Golf Đỗ Đậu 5
11 CLB Golf Họ Trương 5
12 CLB Golf Họ Cao 4
Danh sách trận đấu
A9
8:06
Phan Kiều Hưng
Phan Quang Đức
2&1
Finish
Đặng Quốc Việt
Đặng Lê Huy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 2UP 2UP 3UP 3UP 4UP 5UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
5UP 4UP 4UP 4UP 4UP 3UP 2UP 2UP 
B9
12:42
Phan Văn Hà
3&2
Finish
Dương Quốc Tuynh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 3UP 4UP 5UP 4UP 3UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 3UP 2UP 2UP 3UP 2UP 3UP  
C2
7:02
Phan Anh Chuyên
Phan Trung Phương
1UP
Finish
Trương Huy Văn
Trương Chí Kiên
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED TIED 1UP 2UP 2UP 1UP TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP 1UP TIED TIED 1UP 1UP 1UP 1UP
D2
11:54
Phan Văn Tiến
4&2
Finish
VŨ HỒNG QUANG
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 3UP 2UP 1UP 2UP 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 1UP 2UP 2UP 3UP 3UP 4UP  
E9
7:58
Phan Hữu Bách
Phan Đình Chinh
1UP
Finish
Đinh Quang Minh
Đinh Đức Hiếu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP TIED TIED TIED 1UP 1UP 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 2UP 2UP 2UP 2UP 1UP 1UP 1UP 1UP
F6
12:18
Phan Đình Toại
4&2
Finish
Phạm Quốc Thương
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 2UP 1UP TIED 1UP TIED 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 3UP 2UP 3UP 3UP 4UP  
G2
6:38
Phan Tiến Dũng
Phan Đình Thùy
5&3
Finish
Đỗ Ngọc Văn
Đỗ Thành Chinh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP TIED 1UP 1UP TIED 1UP 2UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 1UP 2UP 3UP 4UP 5UP   
H5
11:36
Phan Hoàng Quân
5&3
Finish
Ngô Nam Phương
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 3UP 4UP 4UP 3UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 4UP 5UP 4UP 4UP 5UP   
A11
11:54
Phan Đức Kha
7&5
Finish
Lê Chúc An
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP TIED 1UP 1UP 1UP 2UP 3UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
5UP 6UP 6UP 7UP     
B14
7:26
Phan Văn Bắc
Phan Mạnh Hà
6&4
Finish
Cao Thanh An
Cao Huy Hoàng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 2UP 2UP 3UP 3UP 3UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 4UP 5UP 5UP 6UP    
C13
12:00
Phan Việt Anh
3&1
Finish
Trịnh Ngọc Thạch
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 1UP TIED TIED 1UP 1UP 2UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 1UP 1UP 2UP 2UP 3UP 2UP 3UP 
D13
7:10
Phan Hữu Tùng
Phan Văn Tiến
6&4
Finish
Hoàng Mạnh Hùng
Hoàng Trọng Minh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 2UP 3UP 3UP 3UP 3UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
5UP 5UP 6UP 5UP 6UP    
E18
12:30
Phan Công Hải
6&4
Finish
Lương Đức Quân
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 1UP 1UP 2UP 3UP 4UP 5UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
5UP 6UP 5UP 5UP 6UP    
F18
7:50
Phan Văn Mạnh
Phan Viết Chính
1UP
Finish
Trần Quang Dũng
Trần Văn Công
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 2UP 3UP 4UP 5UP 5UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 5UP 4UP 3UP 3UP 2UP 1UP TIED 1UP
G15
11:36
Phan Quốc Hiếu
TIED
Finish
Nguyễn Ngọc Trỗi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 1UP TIED 1UP 1UP TIED TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP 2UP 2UP 2UP 1UP TIED 1UP TIED
H12
6:38
Phan Anh Tuấn
Phan Triệu Bình
2UP
Finish
Phùng Gia Minh
Phùng Thị Lệ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 1UP 2UP 1UP TIED 1UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 3UP 2UP 3UP 2UP 1UP 1UP 2UP