Bảng xếp hạng
STT Câu lạc bộ Tổng điểm
1 CLB Họ Nguyễn Phía Bắc 12.5
2 CLB Golf Họ Ngô 12
3 CLB Họ Lê Miền Bắc 11
4 CLB Golf Phạm Gia 9.5
5 CLB Golf Đặng Gia 9
5 CLB Họ Trần Miền Bắc 9
6 CLB Vũ Võ Miền Bắc 8.5
7 CLB Golf Họ Bùi 8
7 CLB Golf Họ Phùng 8
7 CLB Họ Hoàng Huỳnh Miền Bắc 8
7 CLB Golf Họ Đinh 8
8 CLB Golf Họ Phan Miền Bắc 7.5
8 CLB Golf Họ Hà Việt Nam 7.5
9 CLB Golf Đào Gia 7
9 CLB Golf Họ Dương Phía Bắc 7
9 CLB Golf Họ Trịnh 7
10 CLB Golf Họ Lương 5.5
11 CLB Golf Đỗ Đậu 5
11 CLB Golf Họ Trương 5
12 CLB Golf Họ Cao 4
Danh sách trận đấu
A2
7:10
Dương Quốc Việt
Dương Đức Mạnh
2&1
Finish
Đỗ Anh Đức
Đỗ Quang Khánh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 1UP 1UP TIED 1UP 2UP 3UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 3UP 3UP 3UP 3UP 2UP 2UP 2UP 
B9
12:42
Dương Quốc Tuynh
3&2
Finish
Phan Văn Hà
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 3UP 4UP 5UP 4UP 3UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 3UP 2UP 2UP 3UP 2UP 3UP  
C10
8:06
Dương Thạch Nguyên
Dương Văn Lập
4&3
Finish
BÙI TẤT ĐẠT
BÙI XUÂN HOÀ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 2UP 2UP 3UP 4UP 5UP 5UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 4UP 3UP 2UP 3UP 4UP   
D1
11:48
Dương Công Kế
4&2
Finish
Hà Phúc Hải
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 1UP 2UP 2UP 2UP 1UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 4UP 5UP 4UP 4UP 3UP 4UP  
E2
7:02
Dương Thu Hương
Dương Văn Hùng
2&1
Finish
Lê Khánh Trình
Lê Đức Kiên
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 2UP 3UP 3UP 2UP 2UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 1UP 1UP TIED 1UP 1UP 2UP 2UP 
F1
11:48
Dương Quốc Đạt
2&1
Finish
Cao Văn Lâm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED 1UP 2UP 1UP 2UP 1UP 1UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 2UP 1UP 2UP 
G3
6:46
Dương Tuấn Khanh
Dương Xuân Khiêm
2UP
Finish
Trịnh Hùng Cường
Trịnh Văn Thảo
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED TIED TIED 1UP 1UP TIED 1UP TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 2UP 2UP 2UP 2UP 2UP 1UP 2UP
H10
11:48
Dương Đức Anh
2&1
Finish
Hoàng Thế Cẩn
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 3UP 3UP 4UP 4UP 4UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 2UP 2UP 3UP 3UP 2UP 2UP 2UP 
A13
12:06
Dương Quốc Việt
1UP
Finish
Nguyễn Quang Trí
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 1UP 2UP 3UP 4UP 5UP 4UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 1UP 2UP 2UP 2UP 1UP 1UP 1UP
B13
7:18
Dương Quốc Tuynh
Dương Văn Vinh
7&6
Finish
Phùng Minh Dũng
Phùng Như Tướng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 2UP 1UP 2UP 3UP 4UP 5UP 5UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
5UP 6UP 6UP 7UP     
C14
12:06
Dương Hắc Long
5&4
Finish
Đào Văn Dương
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 3UP 3UP 2UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 3UP 4UP 5UP    
D12
7:02
Dương Công Kế
Dương Văn Minh
4&3
Finish
Đặng Văn Hòa
Đặng Đình Việt
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP TIED TIED 1UP TIED TIED TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 3UP 2UP 3UP 4UP   
E11
11:48
Dương Tuấn Thành
6&4
Finish
Ngô Thế Vinh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 1UP 2UP 1UP 2UP 3UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 4UP 5UP 5UP 6UP    
F12
7:02
Dương Quốc Đạt
4&3
Finish
Trương Đăng Hiệp
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED 1UP 2UP 3UP 4UP 3UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 4UP 5UP 4UP 4UP 4UP   
G16
11:42
Dương Tuấn Khanh
3&2
Finish
VŨ MINH CHIẾN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4UP 4UP 4UP 4UP 3UP 3UP 3UP  
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP TIED 1UP TIED 1UP 2UP 2UP 3UP 3UP
H14
6:30
Dương Đức Anh
Dương Tùng Anh
3&1
Finish
Đinh Viết Văn
Đinh Văn Hiệp
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 1UP 2UP 3UP 3UP 3UP 3UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 3UP 2UP 2UP 3UP 2UP 3UP