Bảng xếp hạng
STT Câu lạc bộ Tổng điểm
1 CLB Họ Nguyễn Phía Bắc 12.5
2 CLB Golf Họ Ngô 12
3 CLB Họ Lê Miền Bắc 11
4 CLB Golf Phạm Gia 9.5
5 CLB Golf Đặng Gia 9
5 CLB Họ Trần Miền Bắc 9
6 CLB Vũ Võ Miền Bắc 8.5
7 CLB Golf Họ Bùi 8
7 CLB Golf Họ Phùng 8
7 CLB Họ Hoàng Huỳnh Miền Bắc 8
7 CLB Golf Họ Đinh 8
8 CLB Golf Họ Phan Miền Bắc 7.5
8 CLB Golf Họ Hà Việt Nam 7.5
9 CLB Golf Đào Gia 7
9 CLB Golf Họ Dương Phía Bắc 7
9 CLB Golf Họ Trịnh 7
10 CLB Golf Họ Lương 5.5
11 CLB Golf Đỗ Đậu 5
11 CLB Golf Họ Trương 5
12 CLB Golf Họ Cao 4
Danh sách trận đấu
A10
8:14
Phùng Đức Hoan
Phùng Văn Tiên
2UP
Finish
Hà Văn Đàn
Hà Đức Thắng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 3UP 3UP 2UP 2UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP 1UP 2UP
B3
12:06
Phùng Tuấn Anh
5&3
Finish
Lê Xuân Quý
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 1UP 2UP 3UP 3UP 3UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 3UP 4UP 3UP 4UP 5UP   
C7
7:42
Phùng Đình Phúc
Phùng Ngọc Huy
3&1
Finish
Cao Xuân Lâm
Cao Xuân Hùng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 3UP 2UP 3UP 3UP 3UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP 3UP 
D7
12:24
Phùng Khắc Nghĩa
3&1
Finish
Trịnh Văn Hùng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP TIED 1UP 2UP 1UP TIED 1UP TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 1UP TIED 1UP 1UP 2UP 3UP 
E8
7:50
Phùng Văn Tiến
Phùng Văn Chưởng
1UP
Finish
Hoàng Anh Tuấn
Hoàng Tiến Đức
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP TIED TIED TIED TIED 1UP TIED TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP 1UP 1UP 1UP TIED TIED 1UP 1UP
F5
12:12
Phùng Văn Phát
2&1
Finish
Lương Trung Dũng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP TIED 1UP TIED TIED 1UP TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP 2UP 2UP 1UP 2UP 1UP 2UP 
G5
6:38
Phùng Kim Anh
Phùng Văn Trường
3&2
Finish
Trần Tiểu Linh
Trần Hữu Tuấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP TIED 1UP 2UP 3UP  
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP 2UP 2UP 1UP 1UP 2UP 3UP 2UP
H6
11:42
Phùng Gia Minh
5&4
Finish
Nguyễn Văn Hải
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 1UP TIED TIED TIED 1UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 3UP 4UP 5UP    
A20
12:48
Phùng Đức Hoan
8&6
Finish
Đặng Thế Cường
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 3UP 3UP 2UP 3UP 4UP 5UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
6UP 7UP 8UP      
B13
7:18
Phùng Minh Dũng
Phùng Như Tướng
7&6
Finish
Dương Quốc Tuynh
Dương Văn Vinh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 2UP 1UP 2UP 3UP 4UP 5UP 5UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
5UP 6UP 6UP 7UP     
C12
11:54
Phùng Ngọc Huy
1UP
Finish
Trương Chí Kiên
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED 1UP 1UP 2UP 2UP 2UP 1UP TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP TIED TIED 1UP TIED 1UP TIED 1UP
D20
8:06
Phùng Sĩ Tiến
Phùng Khắc Nghĩa
2&1
Finish
VŨ BÁ QUÝ
VŨ ANH TUẤN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED 1UP TIED 1UP 1UP TIED 1UP TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 1UP 1UP TIED 1UP 2UP 2UP 
E13
12:00
Phùng Xuân Khoa
2&1
Finish
Đinh Đức Hiếu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP TIED TIED 1UP 2UP 1UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 1UP 1UP 2UP 1UP 2UP 2UP 
F11
6:54
Phùng Thế Mạnh
Phùng Gia Cường
3&2
Finish
Phạm Anh Tuấn
Phạm Quốc Thương
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED TIED 1UP 1UP 1UP TIED 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 2UP 1UP 2UP 2UP 3UP 3UP  
G14
11:30
Phùng Văn Trường
1UP
Finish
Đỗ Thành Chinh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 3UP 2UP 3UP 3UP 3UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 4UP 4UP 3UP 2UP 2UP 1UP 1UP
H12
6:38
Phùng Gia Minh
Phùng Thị Lệ
2UP
Finish
Phan Anh Tuấn
Phan Triệu Bình
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 1UP 2UP 1UP TIED 1UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 3UP 2UP 3UP 2UP 1UP 1UP 2UP