Bảng xếp hạng
STT Câu lạc bộ Ngày 07 Tổng điểm
1 CLB Họ Nguyễn Phía Bắc 5.5 12.5
2 CLB Golf Họ Ngô 6.5 12
3 CLB Họ Lê Miền Bắc 5 11
4 CLB Golf Phạm Gia 4 9.5
5 CLB Golf Đặng Gia 5 9
5 CLB Họ Trần Miền Bắc 3 9
6 CLB Vũ Võ Miền Bắc 5 8.5
7 CLB Golf Họ Bùi 3.5 8
7 CLB Golf Họ Phùng 5 8
7 CLB Họ Hoàng Huỳnh Miền Bắc 3.5 8
7 CLB Golf Họ Đinh 4.5 8
8 CLB Golf Họ Phan Miền Bắc 3.5 7.5
8 CLB Golf Họ Hà Việt Nam 3 7.5
9 CLB Golf Đào Gia 4 7
9 CLB Golf Họ Dương Phía Bắc 3 7
9 CLB Golf Họ Trịnh 5.5 7
10 CLB Golf Họ Lương 1.5 5.5
11 CLB Golf Đỗ Đậu 3.5 5
11 CLB Golf Họ Trương 3 5
12 CLB Golf Họ Cao 2.5 4
Danh sách trận đấu
A11
11:54
Phan Đức Kha
7&5
Finish
Lê Chúc An
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP TIED 1UP 1UP 1UP 2UP 3UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
5UP 6UP 6UP 7UP     
A12
12:00
Đỗ Quang Khánh
3&2
Finish
Cao Xuân Sâm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 2UP 1UP TIED 1UP 2UP 2UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 1UP 1UP 2UP 3UP 3UP 3UP  
A13
12:06
Nguyễn Quang Trí
1UP
Finish
Dương Quốc Việt
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 1UP 2UP 3UP 4UP 5UP 4UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 1UP 2UP 2UP 2UP 1UP 1UP 1UP
A14
12:12
Lương Xuân Phú
3&2
Finish
VŨ THỊ VÂN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 2UP 3UP 4UP 3UP 3UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 2UP 1UP 1UP 2UP 3UP  
A15
12:18
Trần Diệu Tuấn
5&3
Finish
Trương Tuấn Cường
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 1UP TIED 1UP 1UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 3UP 4UP 4UP 4UP 5UP   
A16
12:24
Hoàng Tý
2&1
Finish
Đinh Song Hài
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP TIED 1UP 2UP 1UP 1UP TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP TIED 1UP 2UP 3UP 3UP 2UP 2UP 
A17
12:30
Đào Văn Hoàn
4&3
Finish
Ngô Vĩnh Hòa
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP TIED TIED 1UP 1UP 1UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 3UP 3UP 4UP 4UP 4UP   
A18
12:36
BÙI MẠNH CƯỜNG
6&5
Finish
Hà Đức Thắng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 2UP 3UP 4UP 5UP 4UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 5UP 5UP 6UP     
A19
12:42
Trịnh Văn Thọ
2&1
Finish
Phạm Nam
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 2UP 2UP 2UP 3UP 2UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 1UP TIED 1UP TIED TIED 1UP 2UP 
A20
12:48
Phùng Đức Hoan
8&6
Finish
Đặng Thế Cường
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 3UP 3UP 2UP 3UP 4UP 5UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
6UP 7UP 8UP      
B11
7:02
Hà Huy Thanh
Hà Văn Toản
2&1
Finish
Ngô Anh Dũng
Ngô Khánh Xạ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED TIED 1UP TIED 1UP 2UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 2UP 2UP 3UP 3UP 3UP 2UP 2UP 
B12
7:10
Đỗ Trung Hòa
Đỗ Thành Trung
TIED
Finish
Trịnh Văn Thành
Trịnh Quốc Long
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 2UP 2UP 2UP 3UP 4UP 3UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP TIED 1UP 2UP 1UP TIED TIED 1UP TIED
B13
7:18
Phùng Minh Dũng
Phùng Như Tướng
7&6
Finish
Dương Quốc Tuynh
Dương Văn Vinh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 2UP 1UP 2UP 3UP 4UP 5UP 5UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
5UP 6UP 6UP 7UP     
B14
7:26
Cao Thanh An
Cao Huy Hoàng
6&4
Finish
Phan Văn Bắc
Phan Mạnh Hà
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 2UP 2UP 3UP 3UP 3UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 4UP 5UP 5UP 6UP    
B15
7:34
Nguyễn Quốc Mến
Nguyễn Văn Cường
4&3
Finish
Trương Văn Vũ
Trương Văn Chương
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 2UP 1UP 2UP 2UP 3UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 2UP 3UP 3UP 3UP 4UP   
B16
7:42
Trần Thị Thoa
Trần Đức Tuân
5&4
Finish
VŨ MINH HUY
VŨ TUẤN PHƯƠNG
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP TIED 1UP 1UP TIED 1UP 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 4UP 5UP 5UP    
B17
7:50
Hoàng Việt Hùng
Hoàng Mai
5&3
Finish
Phạm Công Sơn
Phạm Lê Cường
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED TIED 1UP 1UP TIED 1UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 3UP 3UP 4UP 4UP 5UP   
B18
7:58
Đào Văn Việt
Đào Anh Tùng
2&1
Finish
Đặng Đình Lượng
Đặng Xuân Hưởng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP TIED 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 2UP 1UP 1UP TIED TIED 1UP 2UP 
B19
8:06
BÙI XUÂN BÁCH
BÙI VĂN MINH
4&3
Finish
Lê Việt Dũng
Lê Mạnh Hùng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP TIED 1UP 1UP 2UP 3UP 3UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 1UP 2UP 3UP 3UP 4UP   
B20
8:14
Lương Minh Thắng
Lương Chí Sơn
TIED
Finish
Đinh Trung Hiếu
Đinh Viết Sinh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 1UP 1UP TIED TIED 1UP 2UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 2UP 1UP 2UP 1UP 1UP 2UP 1UP TIED
C11
11:48
BÙI XUÂN HOÀ
6&4
Finish
Cao Xuân Hùng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 2UP 3UP 2UP 3UP 2UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 4UP 5UP 6UP    
C12
11:54
Phùng Ngọc Huy
1UP
Finish
Trương Chí Kiên
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED 1UP 1UP 2UP 2UP 2UP 1UP TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP TIED TIED 1UP TIED 1UP TIED 1UP
C13
12:00
Trịnh Ngọc Thạch
3&1
Finish
Phan Việt Anh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 1UP TIED TIED 1UP 1UP 2UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 1UP 1UP 2UP 2UP 3UP 2UP 3UP 
C14
12:06
Đào Văn Dương
5&4
Finish
Dương Hắc Long
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 3UP 3UP 2UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 3UP 4UP 5UP    
C15
12:12
Đặng Quốc Lịch
7&6
Finish
Ngô Văn Thọ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 3UP 3UP 3UP 4UP 5UP 6UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
6UP 7UP 7UP      
C16
12:18
VŨ HỮU SỰ
2&1
Finish
Nguyễn Tiến Sỹ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP TIED 1UP TIED 1UP 2UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 1UP 1UP TIED 1UP TIED 1UP 2UP 
C17
12:24
Đỗ Tiến Thành
4&3
Finish
Hoàng Hữu Sơn
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 2UP 3UP 2UP 1UP 1UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 3UP 4UP 3UP 3UP 4UP   
C18
12:30
Hà Ngọc Nam
5&4
Finish
Lê Phi Long
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 3UP 2UP 3UP 3UP 4UP 5UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
6UP 6UP 5UP 5UP 5UP    
C19
12:36
Trần Tuấn Anh
4&3
Finish
Đinh Xuân Thắng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 1UP 2UP 3UP 4UP 4UP 4UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 3UP 3UP 3UP 4UP   
C20
12:42
Lương Văn Dũng
9&8
Finish
Phạm Viết Thắng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 4UP 5UP 6UP 7UP 7UP 8UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
9UP        
D11
6:54
Hà Kiều Oanh
Hà Phúc Hải
5UP
Finish
Cao Mạnh Thức
Cao Anh Tuấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED 1UP TIED 1UP 2UP 1UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 5UP       
D12
7:02
Đặng Văn Hòa
Đặng Đình Việt
4&3
Finish
Dương Công Kế
Dương Văn Minh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP TIED TIED 1UP TIED TIED TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 3UP 2UP 3UP 4UP   
D13
7:10
Hoàng Mạnh Hùng
Hoàng Trọng Minh
6&4
Finish
Phan Hữu Tùng
Phan Văn Tiến
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 2UP 3UP 3UP 3UP 3UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
5UP 5UP 6UP 5UP 6UP    
D14
7:18
Đinh Minh Quang
Đinh Văn Tưởng
2&1
Finish
Nguyễn Hồ Quang
Nguyễn Tất Thắng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP TIED 1UP 1UP TIED 1UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 3UP 3UP 4UP 3UP 2UP 2UP 
D15
7:26
Lê Ngọc Thanh
Lê Tiến Toàn
TIED
Finish
Ngô Vĩnh Khương
Ngô Văn Quý
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP TIED TIED 1UP 1UP 1UP TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP TIED 1UP 1UP 2UP 1UP 1UP TIED
D16
7:34
BÙI VĂN HÙNG
BÙI ĐỨC KIÊN
4&3
Finish
Trịnh Văn Hùng
Trịnh Anh Tuyến
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP TIED 1UP 1UP TIED TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP 2UP 2UP 3UP 4UP   
D17
7:42
Trương Quang Côn
Trương Văn Mạnh
2&1
Finish
Đào Quang Sỹ
Đào Trọng Hải
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP TIED 1UP 2UP 3UP 2UP 3UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 1UP 2UP 2UP 2UP 2UP 1UP 2UP 
D18
7:50
Trần Linh Trung
Trần Huy Cương
4&3
Finish
Phạm Văn Ngọc
Phạm Hồng Sơn
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 3UP 3UP 2UP 3UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 4UP 3UP 3UP 3UP 4UP   
D19
7:58
Đỗ Văn Nam
Đậu Đức Ái
6&4
Finish
Lương Quảng Đức
Lương Văn Hà
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 4UP 4UP 5UP 5UP 4UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 3UP 4UP 5UP 6UP    
D20
8:06
Phùng Sĩ Tiến
Phùng Khắc Nghĩa
2&1
Finish
VŨ BÁ QUÝ
VŨ ANH TUẤN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED 1UP TIED 1UP 1UP TIED 1UP TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 1UP 1UP TIED 1UP 2UP 2UP 
E11
11:48
Ngô Thế Vinh
6&4
Finish
Dương Tuấn Thành
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 1UP 2UP 1UP 2UP 3UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 4UP 5UP 5UP 6UP    
E12
11:54
BÙI QUỐC GIANG
TIED
Finish
Hoàng Tiến Đức
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED TIED 1UP 1UP TIED TIED 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 3UP 3UP 2UP 1UP 1UP 1UP TIED
E13
12:00
Phùng Xuân Khoa
2&1
Finish
Đinh Đức Hiếu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP TIED TIED 1UP 2UP 1UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 1UP 1UP 2UP 1UP 2UP 2UP 
E14
12:06
Đỗ Đức Thắng
1UP
Finish
Trần Văn Bình
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED TIED 1UP TIED 1UP 2UP 2UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED TIED TIED 1UP 2UP 1UP 1UP 1UP 1UP
E15
12:12
Cao Nguyễn Thành Hiếu
TIED
Finish
Lê Đình Thời
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED TIED 1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 2UP 1UP 2UP 3UP 2UP 2UP 1UP TIED
E16
12:18
Hà Tú Anh
3&1
Finish
Trịnh Xuân Thiêm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 1UP 2UP 3UP 3UP 2UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP TIED 1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 3UP 
E17
12:24
Nguyễn Ich Vinh
3&2
Finish
Phạm Minh Chi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 2UP 2UP 3UP 3UP 4UP 4UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 3UP 3UP 4UP 3UP 3UP 3UP  
E18
12:30
Lương Đức Quân
6&4
Finish
Phan Công Hải
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 1UP 1UP 2UP 3UP 4UP 5UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
5UP 6UP 5UP 5UP 6UP    
E19
12:36
Trương Tấn Tuyến
5&3
Finish
Đặng Thái Sơn Đức
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 3UP 4UP 3UP 2UP 3UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 3UP 4UP 4UP 5UP   
E20
12:42
VÕ ĐÌNH NÔNG
1UP
Finish
Đào Mạnh Vương
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 1UP TIED 1UP 2UP 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 1UP 1UP 2UP 1UP 2UP 1UP 1UP
F11
6:54
Phùng Thế Mạnh
Phùng Gia Cường
3&2
Finish
Phạm Anh Tuấn
Phạm Quốc Thương
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED TIED 1UP 1UP 1UP TIED 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 2UP 1UP 2UP 2UP 3UP 3UP  
F12
7:02
Trương Đăng Hiệp
4&3
Finish
Dương Quốc Đạt
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED 1UP 2UP 3UP 4UP 3UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 4UP 5UP 4UP 4UP 4UP   
F13
7:10
Cao Phương Mai
Cao Trọng Việt
5&4
Finish
Ngô Vân
Ngô Quang Anh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 4UP 4UP 4UP 3UP 3UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
5UP 4UP 5UP 4UP 5UP    
F14
7:18
BÙI HỮU ÁNH
BÙI ĐÔNG PHƯƠNG
2&1
Finish
Lương Đình Hải
Lương Đình Cường
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 2UP 1UP TIED 1UP TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 1UP TIED 1UP TIED TIED 1UP 2UP 
F15
7:26
Hà Chí Thanh
Hà Tuấn Tài
2&1
Finish
Hoàng Ngọc
Hoàng Tân
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 1UP 2UP 1UP 2UP 1UP 2UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 1UP 2UP 1UP TIED TIED 1UP 2UP 
F16
7:34
Trịnh Duy Thái
Trịnh Tứ Dũng
2&1
Finish
Lê Văn Sáu
Lê Thị Tiến
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 1UP TIED TIED 1UP TIED 1UP TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 2UP 3UP 3UP 3UP 2UP 2UP 
F17
7:42
VŨ VĂN QUANG
VÕ VIỆT DŨNG
4&2
Finish
Đặng Chiến Thắng
Đặng Quốc Toản
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 2UP 3UP 3UP 3UP 2UP 1UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 2UP 3UP 3UP 3UP 4UP  
F18
7:50
Trần Quang Dũng
Trần Văn Công
1UP
Finish
Phan Văn Mạnh
Phan Viết Chính
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 2UP 3UP 4UP 5UP 5UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 5UP 4UP 3UP 3UP 2UP 1UP TIED 1UP
F19
7:58
Đỗ Như Nhuận
Đỗ Việt Hà
3&1
Finish
Nguyễn Thị Thanh
Nguyễn Văn Dũng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP TIED TIED 1UP TIED 1UP TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 1UP 2UP 3UP 3UP 2UP 2UP 3UP 
F20
8:06
Đinh Xuân Thắng
Đinh Anh Thư
2&1
Finish
Đào Vịnh Thuấn
Đào Duy Chiến
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 2UP 3UP 2UP 3UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 2UP 2UP 2UP 1UP 1UP 2UP 
G11
11:30
Hoàng Quang Đạt
4&3
Finish
Lê Đình Tuân
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 2UP 2UP 2UP 1UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 3UP 3UP 4UP 4UP 4UP   
G12
11:36
Hà Thị Oanh
2UP
Finish
Lương Minh Cường
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP TIED 1UP TIED 1UP 1UP TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP TIED TIED 1UP 1UP 2UP 1UP 2UP
G13
11:42
Đinh Văn Hải
3&2
Finish
Đặng Văn Tuấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP TIED 1UP 2UP 1UP 2UP 3UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 3UP 2UP 2UP 2UP 2UP 3UP  
G14
11:30
Đỗ Thành Chinh
1UP
Finish
Phùng Văn Trường
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 3UP 2UP 3UP 3UP 3UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 4UP 4UP 3UP 2UP 2UP 1UP 1UP
G15
11:36
Nguyễn Ngọc Trỗi
TIED
Finish
Phan Quốc Hiếu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 1UP TIED 1UP 1UP TIED TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP 2UP 2UP 2UP 1UP TIED 1UP TIED
G16
11:42
VŨ MINH CHIẾN
3&2
Finish
Dương Tuấn Khanh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4UP 4UP 4UP 4UP 3UP 3UP 3UP  
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP TIED 1UP TIED 1UP 2UP 2UP 3UP 3UP
G17
11:30
Đào Hoàng Thanh
4&3
Finish
Phạm Thị Dung
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 2UP 3UP 3UP 2UP 3UP 4UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 5UP 5UP 5UP 4UP 4UP   
G18
11:36
Trương Đức Tài
5&4
Finish
Ngô Quang Thái
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 3UP 4UP 5UP 6UP 6UP 6UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
5UP 5UP 4UP 5UP 5UP    
G19
11:42
Cao Nguyễn Triều Duy
7&5
Finish
Trịnh Văn Thảo
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 2UP 2UP 3UP 3UP 4UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 5UP 6UP 7UP     
G20
11:48
BÙI CÔNG TÂM
3&2
Finish
Trần Tiểu Linh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 1UP TIED 1UP TIED TIED 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 4UP 4UP 3UP 2UP 3UP  
H11
6:30
VŨ HOÀNG ANH
VŨ THÀNH NGỌC
1UP
Finish
Trương Văn Phương
Trương Minh Thường
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 2UP 3UP 2UP 1UP TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 1UP TIED TIED TIED TIED 1UP 1UP 2UP
H12
6:38
Phùng Gia Minh
Phùng Thị Lệ
2UP
Finish
Phan Anh Tuấn
Phan Triệu Bình
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 1UP 2UP 1UP TIED 1UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 3UP 2UP 3UP 2UP 1UP 1UP 2UP
H13
6:46
Trần Khắc Thành
Trần Việt Hoàng
7&6
Finish
Hà Quang Hưng
Hà Tuấn Anh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 2UP 3UP 4UP 3UP 4UP 5UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
6UP 7UP 7UP      
H14
6:30
Đinh Viết Văn
Đinh Văn Hiệp
3&1
Finish
Dương Đức Anh
Dương Tùng Anh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 1UP 2UP 3UP 3UP 3UP 3UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 3UP 2UP 2UP 3UP 2UP 3UP 
H15
6:38
Lương Việt Anh
Lương Tố Nga
4&2
Finish
Lê Văn Bình
Lê Anh Nghị
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 1UP 2UP 3UP 3UP 4UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 3UP 2UP 2UP 3UP 4UP  
H16
6:46
Cao Thanh Hưng
Cao Thanh Hải
4&3
Finish
Hoàng Xuân Mai
Hoàng Thế Cẩn
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 2UP 2UP 2UP 1UP TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 1UP 2UP 3UP 3UP 4UP   
H17
6:30
BÙI NGỌC SƠN
BÙI MẠNH THẮNG
3&2
Finish
Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED 1UP 1UP 2UP 2UP 2UP 1UP TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 3UP 4UP 4UP 3UP 3UP  
H18
6:38
Đỗ Trần Quỳnh
Đỗ Xuân Tùng
2&1
Finish
Đào Cư Long
Đào Văn Mạnh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 3UP 2UP 2UP 1UP 2UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 2UP 2UP 3UP 4UP 3UP 2UP 2UP 
H19
6:46
Trịnh Quốc Nghĩa
Trịnh Hữu Toản
1UP
Finish
Ngô Trung Quân
Ngô Duy Việt
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED 1UP TIED 1UP 1UP 2UP 3UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 1UP TIED 1UP TIED TIED 1UP 1UP
H20
6:54
Đặng Long Sơn
Đặng Xuân Hòa
3&2
Finish
Phạm Quang Hưng
Phạm Văn Tiến
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 2UP 1UP TIED 1UP 2UP 1UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP TIED 1UP 2UP 2UP 3UP