Bảng xếp hạng
STT Câu lạc bộ Tổng điểm
1 CLB Họ Nguyễn Phía Bắc 12.5
2 CLB Golf Họ Ngô 12
3 CLB Họ Lê Miền Bắc 11
4 CLB Golf Phạm Gia 9.5
5 CLB Golf Đặng Gia 9
5 CLB Họ Trần Miền Bắc 9
6 CLB Vũ Võ Miền Bắc 8.5
7 CLB Golf Họ Bùi 8
7 CLB Golf Họ Phùng 8
7 CLB Họ Hoàng Huỳnh Miền Bắc 8
7 CLB Golf Họ Đinh 8
8 CLB Golf Họ Phan Miền Bắc 7.5
8 CLB Golf Họ Hà Việt Nam 7.5
9 CLB Golf Đào Gia 7
9 CLB Golf Họ Dương Phía Bắc 7
9 CLB Golf Họ Trịnh 7
10 CLB Golf Họ Lương 5.5
11 CLB Golf Đỗ Đậu 5
11 CLB Golf Họ Trương 5
12 CLB Golf Họ Cao 4
Danh sách trận đấu
A6
7:42
Trần Thế Cường
Trần Diệu Tuấn
2UP
Finish
Cao Thiện Tùng
Cao Xuân Sâm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 3UP 2UP 1UP TIED TIED TIED 1UP 2UP
B1
11:54
Trần Đức Tuân
3&2
Finish
Trịnh Quốc Long
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 2UP 1UP 1UP 2UP 3UP 4UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 4UP 3UP 4UP 3UP 3UP 3UP  
C1
6:54
Trần Văn Đạt
Trần Tuấn Anh
1UP
Finish
Hoàng Điệp
Hoàng Mạnh Khánh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 1UP 1UP TIED TIED 1UP 1UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED TIED 1UP 2UP 2UP 3UP 2UP 1UP 1UP
D10
12:42
Trần Linh Trung
4&2
Finish
Lương Văn Hà
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 2UP 2UP 1UP TIED 1UP 2UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP 1UP 2UP 2UP 3UP 4UP  
E6
7:34
Trần Văn Bình
Trần Văn Trác
4&3
Finish
Ngô Hữu Tâm
Ngô Anh Tuấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED 1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 3UP 4UP 4UP 3UP 4UP   
F8
12:30
Trần Tuấn Anh
2&1
Finish
Nguyễn Thị Thanh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED TIED TIED TIED 1UP 2UP 2UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP TIED 1UP 2UP 1UP 2UP 2UP 
G5
6:38
Trần Tiểu Linh
Trần Hữu Tuấn
3&2
Finish
Phùng Kim Anh
Phùng Văn Trường
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP TIED 1UP 2UP 3UP  
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP 2UP 2UP 1UP 1UP 2UP 3UP 2UP
H1
11:30
Trần Khắc Thành
3&1
Finish
Đào Văn Mạnh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 1UP TIED TIED 1UP TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 1UP 2UP 1UP 2UP 2UP 3UP 
A15
12:18
Trần Diệu Tuấn
5&3
Finish
Trương Tuấn Cường
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 1UP TIED 1UP 1UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 3UP 4UP 4UP 4UP 5UP   
B16
7:42
Trần Thị Thoa
Trần Đức Tuân
5&4
Finish
VŨ MINH HUY
VŨ TUẤN PHƯƠNG
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP TIED 1UP 1UP TIED 1UP 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 4UP 5UP 5UP    
C19
12:36
Trần Tuấn Anh
4&3
Finish
Đinh Xuân Thắng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 1UP 2UP 3UP 4UP 4UP 4UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 3UP 3UP 3UP 4UP   
D18
7:50
Trần Linh Trung
Trần Huy Cương
4&3
Finish
Phạm Văn Ngọc
Phạm Hồng Sơn
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 3UP 3UP 2UP 3UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 4UP 3UP 3UP 3UP 4UP   
E14
12:06
Trần Văn Bình
1UP
Finish
Đỗ Đức Thắng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED TIED 1UP TIED 1UP 2UP 2UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED TIED TIED 1UP 2UP 1UP 1UP 1UP 1UP
F18
7:50
Trần Quang Dũng
Trần Văn Công
1UP
Finish
Phan Văn Mạnh
Phan Viết Chính
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 2UP 3UP 4UP 5UP 5UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 5UP 4UP 3UP 3UP 2UP 1UP TIED 1UP
G20
11:48
Trần Tiểu Linh
3&2
Finish
BÙI CÔNG TÂM
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 1UP TIED 1UP TIED TIED 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 4UP 4UP 3UP 2UP 3UP  
H13
6:46
Trần Khắc Thành
Trần Việt Hoàng
7&6
Finish
Hà Quang Hưng
Hà Tuấn Anh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 2UP 3UP 4UP 3UP 4UP 5UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
6UP 7UP 7UP