Bảng xếp hạng
STT Câu lạc bộ Tổng điểm
1 CLB Họ Nguyễn Phía Bắc 12.5
2 CLB Golf Họ Ngô 12
3 CLB Họ Lê Miền Bắc 11
4 CLB Golf Phạm Gia 9.5
5 CLB Golf Đặng Gia 9
5 CLB Họ Trần Miền Bắc 9
6 CLB Vũ Võ Miền Bắc 8.5
7 CLB Golf Họ Bùi 8
7 CLB Golf Họ Phùng 8
7 CLB Họ Hoàng Huỳnh Miền Bắc 8
7 CLB Golf Họ Đinh 8
8 CLB Golf Họ Phan Miền Bắc 7.5
8 CLB Golf Họ Hà Việt Nam 7.5
9 CLB Golf Đào Gia 7
9 CLB Golf Họ Dương Phía Bắc 7
9 CLB Golf Họ Trịnh 7
10 CLB Golf Họ Lương 5.5
11 CLB Golf Đỗ Đậu 5
11 CLB Golf Họ Trương 5
12 CLB Golf Họ Cao 4
Danh sách trận đấu
A10
8:14
Hà Văn Đàn
Hà Đức Thắng
2UP
Finish
Phùng Đức Hoan
Phùng Văn Tiên
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 3UP 3UP 2UP 2UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP 1UP 2UP
B5
12:18
Hà Văn Toản
3&2
Finish
Đào Anh Tùng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 3UP 3UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 1UP TIED 1UP 2UP 3UP  
C5
7:26
Hà Ngọc Nam
Hà Thanh Bình
3&2
Finish
Đặng Hồ Thái
Đặng Văn Tâm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED TIED 1UP TIED TIED 1UP TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP 2UP 3UP 3UP 2UP 3UP  
D1
11:48
Hà Phúc Hải
4&2
Finish
Dương Công Kế
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 1UP 2UP 2UP 2UP 1UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 4UP 5UP 4UP 4UP 3UP 4UP  
E3
7:10
Hà Văn Cường
Hà Thị Hải Yến
3&1
Finish
Trương Tấn Tuyến
Trương Thị Yến
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 1UP 2UP 3UP 3UP 2UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 1UP TIED TIED 1UP 2UP 2UP 3UP 
F9
12:36
Hà Tuấn Tài
6&5
Finish
Vũ Văn Sáng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 3UP 4UP 4UP 3UP 4UP 5UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
6UP 5UP 5UP 6UP     
G10
6:54
Hà Thị Oanh
Hà Văn Học
4&2
Finish
Đinh Văn Hải
Đinh Ngọc Dũng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 1UP TIED 1UP 2UP 3UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 4UP 5UP 4UP 3UP 3UP 4UP  
H4
11:30
Hà Tuấn Anh
8&6
Finish
Phạm Văn Tiến
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 4UP 5UP 5UP 6UP 6UP 7UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
8UP 7UP 8UP      
A18
12:36
Hà Đức Thắng
6&5
Finish
BÙI MẠNH CƯỜNG
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 2UP 3UP 4UP 5UP 4UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 5UP 5UP 6UP     
B11
7:02
Hà Huy Thanh
Hà Văn Toản
2&1
Finish
Ngô Anh Dũng
Ngô Khánh Xạ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED TIED 1UP TIED 1UP 2UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 2UP 2UP 3UP 3UP 3UP 2UP 2UP 
C18
12:30
Hà Ngọc Nam
5&4
Finish
Lê Phi Long
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 3UP 2UP 3UP 3UP 4UP 5UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
6UP 6UP 5UP 5UP 5UP    
D11
6:54
Hà Kiều Oanh
Hà Phúc Hải
5UP
Finish
Cao Mạnh Thức
Cao Anh Tuấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED 1UP TIED 1UP 2UP 1UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 5UP       
E16
12:18
Hà Tú Anh
3&1
Finish
Trịnh Xuân Thiêm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 1UP 2UP 3UP 3UP 2UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP TIED 1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 3UP 
F15
7:26
Hà Chí Thanh
Hà Tuấn Tài
2&1
Finish
Hoàng Ngọc
Hoàng Tân
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 1UP 2UP 1UP 2UP 1UP 2UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 1UP 2UP 1UP TIED TIED 1UP 2UP 
G12
11:36
Hà Thị Oanh
2UP
Finish
Lương Minh Cường
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP TIED 1UP TIED 1UP 1UP TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP TIED TIED 1UP 1UP 2UP 1UP 2UP
H13
6:46
Hà Quang Hưng
Hà Tuấn Anh
7&6
Finish
Trần Khắc Thành
Trần Việt Hoàng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 2UP 3UP 4UP 3UP 4UP 5UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
6UP 7UP 7UP