Bảng xếp hạng
STT Câu lạc bộ Tổng điểm
1 CLB Họ Nguyễn Phía Bắc 12.5
2 CLB Golf Họ Ngô 12
3 CLB Họ Lê Miền Bắc 11
4 CLB Golf Phạm Gia 9.5
5 CLB Golf Đặng Gia 9
5 CLB Họ Trần Miền Bắc 9
6 CLB Vũ Võ Miền Bắc 8.5
7 CLB Golf Họ Bùi 8
7 CLB Golf Họ Phùng 8
7 CLB Họ Hoàng Huỳnh Miền Bắc 8
7 CLB Golf Họ Đinh 8
8 CLB Golf Họ Phan Miền Bắc 7.5
8 CLB Golf Họ Hà Việt Nam 7.5
9 CLB Golf Đào Gia 7
9 CLB Golf Họ Dương Phía Bắc 7
9 CLB Golf Họ Trịnh 7
10 CLB Golf Họ Lương 5.5
11 CLB Golf Đỗ Đậu 5
11 CLB Golf Họ Trương 5
12 CLB Golf Họ Cao 4
Danh sách trận đấu
A5
7:34
Đào Viết Ngoạn
Đào Văn Hoàn
TIED
Finish
BÙI VĂN HOÀNH
BÙI MẠNH CƯỜNG
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED 1UP 2UP 1UP 1UP 1UP TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 1UP TIED TIED 1UP 2UP 1UP 1UP TIED
B5
12:18
Đào Anh Tùng
3&2
Finish
Hà Văn Toản
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 3UP 3UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 1UP TIED 1UP 2UP 3UP  
C6
7:34
Đào Quang Hưng
Đào Văn Dương
1UP
Finish
Lê Minh Hoàn
Lê Phi Long
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2UP 2UP 1UP 1UP 1UP TIED TIED TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP 1UP 1UP TIED 1UP 1UP 1UP 1UP
D3
12:00
Đào Duy Tiến
4UP
Finish
Cao Bảo Ngọc
1 2 3 4 5 6 7 8 9
         
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP TIED 1UP 2UP 3UP 3UP 3UP 4UP
E4
7:18
Đào Mạnh Vương
Đào Ngọc Thạch
TIED
Finish
Trịnh Văn Hệ
Trịnh Ngọc Quý
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 1UP 1UP TIED 1UP 1UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 2UP 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP TIED
F3
12:00
Đào Quang Trịnh
7&5
Finish
Hoàng Ngọc
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP 3UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
5UP 5UP 6UP 7UP     
G9
6:46
Đào Văn Hằng
Đào Hoàng Thanh
2UP
Finish
Lương Văn Cảnh
Lương Trung Hiếu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 2UP 1UP 2UP 1UP 2UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP TIED TIED TIED TIED TIED 1UP 2UP
H1
11:30
Đào Văn Mạnh
3&1
Finish
Trần Khắc Thành
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 1UP TIED TIED 1UP TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 1UP 2UP 1UP 2UP 2UP 3UP 
A17
12:30
Đào Văn Hoàn
4&3
Finish
Ngô Vĩnh Hòa
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP TIED TIED 1UP 1UP 1UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 3UP 3UP 4UP 4UP 4UP   
B18
7:58
Đào Văn Việt
Đào Anh Tùng
2&1
Finish
Đặng Đình Lượng
Đặng Xuân Hưởng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP TIED 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 2UP 1UP 1UP TIED TIED 1UP 2UP 
C14
12:06
Đào Văn Dương
5&4
Finish
Dương Hắc Long
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 3UP 3UP 2UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 3UP 4UP 5UP    
D17
7:42
Đào Quang Sỹ
Đào Trọng Hải
2&1
Finish
Trương Quang Côn
Trương Văn Mạnh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP TIED 1UP 2UP 3UP 2UP 3UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 1UP 2UP 2UP 2UP 2UP 1UP 2UP 
E20
12:42
Đào Mạnh Vương
1UP
Finish
VÕ ĐÌNH NÔNG
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 1UP TIED 1UP 2UP 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 1UP 1UP 2UP 1UP 2UP 1UP 1UP
F20
8:06
Đào Vịnh Thuấn
Đào Duy Chiến
2&1
Finish
Đinh Xuân Thắng
Đinh Anh Thư
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 2UP 3UP 2UP 3UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 2UP 2UP 2UP 1UP 1UP 2UP 
G17
11:30
Đào Hoàng Thanh
4&3
Finish
Phạm Thị Dung
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 2UP 3UP 3UP 2UP 3UP 4UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 5UP 5UP 5UP 4UP 4UP   
H18
6:38
Đào Cư Long
Đào Văn Mạnh
2&1
Finish
Đỗ Trần Quỳnh
Đỗ Xuân Tùng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 3UP 2UP 2UP 1UP 2UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 2UP 2UP 3UP 4UP 3UP 2UP 2UP