Bảng xếp hạng
STT Câu lạc bộ Tổng điểm
1 CLB Họ Nguyễn Phía Bắc 12.5
2 CLB Golf Họ Ngô 12
3 CLB Họ Lê Miền Bắc 11
4 CLB Golf Phạm Gia 9.5
5 CLB Golf Đặng Gia 9
5 CLB Họ Trần Miền Bắc 9
6 CLB Vũ Võ Miền Bắc 8.5
7 CLB Golf Họ Bùi 8
7 CLB Golf Họ Phùng 8
7 CLB Họ Hoàng Huỳnh Miền Bắc 8
7 CLB Golf Họ Đinh 8
8 CLB Golf Họ Phan Miền Bắc 7.5
8 CLB Golf Họ Hà Việt Nam 7.5
9 CLB Golf Đào Gia 7
9 CLB Golf Họ Dương Phía Bắc 7
9 CLB Golf Họ Trịnh 7
10 CLB Golf Họ Lương 5.5
11 CLB Golf Đỗ Đậu 5
11 CLB Golf Họ Trương 5
12 CLB Golf Họ Cao 4
Danh sách trận đấu
A1
7:02
Phạm Đức Hoàng
Phạm Nam
7&5
Finish
Trương Công Thanh
Trương Minh Thành
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED 1UP 2UP 2UP 1UP 2UP 3UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 5UP 6UP 7UP     
B7
12:30
Phạm Lê Cường
TIED
Finish
VŨ MINH THÀNH
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED TIED TIED TIED 1UP TIED TIED TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED TIED TIED 1UP 1UP 1UP 1UP TIED TIED
C9
7:58
Phạm Vinh Quang
Phạm Ngọc Khuê
6&4
Finish
Đinh Xuân Thắng
Đinh Ngọc Quảng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 3UP 3UP 4UP 4UP 5UP 6UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
7UP 7UP 6UP 6UP 6UP    
D9
12:36
Phạm Minh Trang
1UP
Finish
Ngô Văn Quý
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED TIED 1UP TIED TIED 1UP TIED TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP TIED 1UP 1UP 1UP 1UP TIED 1UP
E5
7:26
Phạm Minh Chi
Phạm Phương Nam
2&1
Finish
Đỗ Văn Tuân
Đỗ Đức Thắng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 1UP TIED 1UP 1UP 1UP 1UP TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP TIED 1UP 2UP 3UP 2UP 2UP 
F6
12:18
Phạm Quốc Thương
4&2
Finish
Phan Đình Toại
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 2UP 1UP TIED 1UP TIED 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 3UP 2UP 3UP 3UP 4UP  
G1
6:30
Phạm Văn Phước
Phạm Trung Kiên
1UP
Finish
BÙI ĐỨC SAN
BÙI CÔNG TÂM
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 1UP TIED 1UP 2UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 1UP 1UP
H4
11:30
Phạm Văn Tiến
8&6
Finish
Hà Tuấn Anh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 4UP 5UP 5UP 6UP 6UP 7UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
8UP 7UP 8UP      
A19
12:42
Phạm Nam
2&1
Finish
Trịnh Văn Thọ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 2UP 2UP 2UP 3UP 2UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 1UP TIED 1UP TIED TIED 1UP 2UP 
B17
7:50
Phạm Công Sơn
Phạm Lê Cường
5&3
Finish
Hoàng Việt Hùng
Hoàng Mai
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED TIED 1UP 1UP TIED 1UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 3UP 3UP 4UP 4UP 5UP   
C20
12:42
Phạm Viết Thắng
9&8
Finish
Lương Văn Dũng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 4UP 5UP 6UP 7UP 7UP 8UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
9UP        
D18
7:50
Phạm Văn Ngọc
Phạm Hồng Sơn
4&3
Finish
Trần Linh Trung
Trần Huy Cương
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 3UP 3UP 2UP 3UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 4UP 3UP 3UP 3UP 4UP   
E17
12:24
Phạm Minh Chi
3&2
Finish
Nguyễn Ich Vinh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 2UP 2UP 3UP 3UP 4UP 4UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 3UP 3UP 4UP 3UP 3UP 3UP  
F11
6:54
Phạm Anh Tuấn
Phạm Quốc Thương
3&2
Finish
Phùng Thế Mạnh
Phùng Gia Cường
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED TIED 1UP 1UP 1UP TIED 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 2UP 1UP 2UP 2UP 3UP 3UP  
G17
11:30
Phạm Thị Dung
4&3
Finish
Đào Hoàng Thanh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 2UP 3UP 3UP 2UP 3UP 4UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 5UP 5UP 5UP 4UP 4UP   
H20
6:54
Phạm Quang Hưng
Phạm Văn Tiến
3&2
Finish
Đặng Long Sơn
Đặng Xuân Hòa
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 2UP 1UP TIED 1UP 2UP 1UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP TIED 1UP 2UP 2UP 3UP