Bảng xếp hạng
STT Câu lạc bộ Tổng điểm
1 CLB Họ Nguyễn Phía Bắc 12.5
2 CLB Golf Họ Ngô 12
3 CLB Họ Lê Miền Bắc 11
4 CLB Golf Phạm Gia 9.5
5 CLB Golf Đặng Gia 9
5 CLB Họ Trần Miền Bắc 9
6 CLB Vũ Võ Miền Bắc 8.5
7 CLB Golf Họ Bùi 8
7 CLB Golf Họ Phùng 8
7 CLB Họ Hoàng Huỳnh Miền Bắc 8
7 CLB Golf Họ Đinh 8
8 CLB Golf Họ Phan Miền Bắc 7.5
8 CLB Golf Họ Hà Việt Nam 7.5
9 CLB Golf Đào Gia 7
9 CLB Golf Họ Dương Phía Bắc 7
9 CLB Golf Họ Trịnh 7
10 CLB Golf Họ Lương 5.5
11 CLB Golf Đỗ Đậu 5
11 CLB Golf Họ Trương 5
12 CLB Golf Họ Cao 4
Danh sách trận đấu
A9
8:06
Đặng Quốc Việt
Đặng Lê Huy
2&1
Finish
Phan Kiều Hưng
Phan Quang Đức
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 2UP 2UP 3UP 3UP 4UP 5UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
5UP 4UP 4UP 4UP 4UP 3UP 2UP 2UP 
B10
12:48
Đặng Đình Lượng
4&2
Finish
BÙI VĂN MINH
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 3UP 4UP 3UP 3UP 4UP  
C5
7:26
Đặng Hồ Thái
Đặng Văn Tâm
3&2
Finish
Hà Ngọc Nam
Hà Thanh Bình
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED TIED 1UP TIED TIED 1UP TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP 2UP 3UP 3UP 2UP 3UP  
D8
12:30
Đặng Trung Kiên
2UP
Finish
Lê Anh Quang
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 2UP 3UP 2UP 2UP 3UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
5UP 4UP 5UP 4UP 3UP 2UP 2UP 1UP 2UP
E10
8:06
Đặng Đình Cương
Đặng Tuấn Thịnh
TIED
Finish
Cao Nguyên
Cao Hoàng Giang
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 1UP TIED 1UP TIED 1UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 2UP 1UP 2UP 1UP TIED 1UP TIED
F4
12:06
Đặng Chiến Thắng
1UP
Finish
Trịnh Ngọc Hương
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 1UP TIED 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 2UP 1UP TIED TIED TIED 1UP 1UP
G4
6:30
Đặng Hà Lâm
Đặng Ngọc Dũng
TIED
Finish
Hoàng Văn Minh
Hoàng Mạnh Hùng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 3UP 3UP 2UP 3UP 2UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 3UP 2UP 1UP 2UP 1UP 1UP TIED
H9
11:42
Đặng Xuân Hòa
6&5
Finish
Lương Minh Tâm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 2UP 2UP 2UP 3UP 2UP 3UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 4UP 5UP 6UP     
A20
12:48
Đặng Thế Cường
8&6
Finish
Phùng Đức Hoan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 3UP 3UP 2UP 3UP 4UP 5UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
6UP 7UP 8UP      
B18
7:58
Đặng Đình Lượng
Đặng Xuân Hưởng
2&1
Finish
Đào Văn Việt
Đào Anh Tùng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP TIED 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 2UP 1UP 1UP TIED TIED 1UP 2UP 
C15
12:12
Đặng Quốc Lịch
7&6
Finish
Ngô Văn Thọ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 3UP 3UP 3UP 4UP 5UP 6UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
6UP 7UP 7UP      
D12
7:02
Đặng Văn Hòa
Đặng Đình Việt
4&3
Finish
Dương Công Kế
Dương Văn Minh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP TIED TIED 1UP TIED TIED TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 3UP 2UP 3UP 4UP   
E19
12:36
Đặng Thái Sơn Đức
5&3
Finish
Trương Tấn Tuyến
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 3UP 4UP 3UP 2UP 3UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 3UP 4UP 4UP 5UP   
F17
7:42
Đặng Chiến Thắng
Đặng Quốc Toản
4&2
Finish
VŨ VĂN QUANG
VÕ VIỆT DŨNG
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 2UP 3UP 3UP 3UP 2UP 1UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 2UP 3UP 3UP 3UP 4UP  
G13
11:42
Đặng Văn Tuấn
3&2
Finish
Đinh Văn Hải
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP TIED 1UP 2UP 1UP 2UP 3UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 3UP 2UP 2UP 2UP 2UP 3UP  
H20
6:54
Đặng Long Sơn
Đặng Xuân Hòa
3&2
Finish
Phạm Quang Hưng
Phạm Văn Tiến
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 2UP 1UP TIED 1UP 2UP 1UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP TIED 1UP 2UP 2UP 3UP