Bảng xếp hạng
STT Câu lạc bộ Tổng điểm
1 CLB Họ Nguyễn Phía Bắc 12.5
2 CLB Golf Họ Ngô 12
3 CLB Họ Lê Miền Bắc 11
4 CLB Golf Phạm Gia 9.5
5 CLB Golf Đặng Gia 9
5 CLB Họ Trần Miền Bắc 9
6 CLB Vũ Võ Miền Bắc 8.5
7 CLB Golf Họ Bùi 8
7 CLB Golf Họ Phùng 8
7 CLB Họ Hoàng Huỳnh Miền Bắc 8
7 CLB Golf Họ Đinh 8
8 CLB Golf Họ Phan Miền Bắc 7.5
8 CLB Golf Họ Hà Việt Nam 7.5
9 CLB Golf Đào Gia 7
9 CLB Golf Họ Dương Phía Bắc 7
9 CLB Golf Họ Trịnh 7
10 CLB Golf Họ Lương 5.5
11 CLB Golf Đỗ Đậu 5
11 CLB Golf Họ Trương 5
12 CLB Golf Họ Cao 4
Danh sách trận đấu
A1
7:02
Trương Công Thanh
Trương Minh Thành
7&5
Finish
Phạm Đức Hoàng
Phạm Nam
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED 1UP 2UP 2UP 1UP 2UP 3UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 5UP 6UP 7UP     
B8
12:36
Trương Văn Vũ
TIED
Finish
Đỗ Thành Trung
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 2UP 1UP 1UP TIED 1UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 2UP 1UP 1UP TIED 1UP TIED 1UP TIED
C2
7:02
Trương Huy Văn
Trương Chí Kiên
1UP
Finish
Phan Anh Chuyên
Phan Trung Phương
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED TIED 1UP 2UP 2UP 1UP TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP 1UP TIED TIED 1UP 1UP 1UP 1UP
D6
12:18
Trương Văn Mạnh
3&2
Finish
BÙI VĂN HÙNG
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 3UP 4UP 3UP 2UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 4UP 3UP 4UP 3UP 2UP 3UP  
E3
7:10
Trương Tấn Tuyến
Trương Thị Yến
3&1
Finish
Hà Văn Cường
Hà Thị Hải Yến
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 1UP 2UP 3UP 3UP 2UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 1UP TIED TIED 1UP 2UP 2UP 3UP 
F7
12:24
Trương Công Biên
3&1
Finish
Lê Văn Sáu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 2UP 3UP 4UP 4UP 3UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 3UP 2UP 1UP 1UP 2UP 3UP 
G8
6:38
Trương Đức Tài
Trương Minh Chính
4&2
Finish
Cao Cự Bảo
Cao Hoàng Phương
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 3UP 3UP 3UP 3UP 4UP  
H2
11:36
Trương Minh Thường
3&1
Finish
Trịnh Quốc Nghĩa
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 2UP 1UP 1UP TIED 1UP TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 2UP 3UP 2UP 1UP 2UP 3UP 
A15
12:18
Trương Tuấn Cường
5&3
Finish
Trần Diệu Tuấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 1UP TIED 1UP 1UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 3UP 4UP 4UP 4UP 5UP   
B15
7:34
Trương Văn Vũ
Trương Văn Chương
4&3
Finish
Nguyễn Quốc Mến
Nguyễn Văn Cường
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 2UP 1UP 2UP 2UP 3UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 2UP 3UP 3UP 3UP 4UP   
C12
11:54
Trương Chí Kiên
1UP
Finish
Phùng Ngọc Huy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED 1UP 1UP 2UP 2UP 2UP 1UP TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP TIED TIED 1UP TIED 1UP TIED 1UP
D17
7:42
Trương Quang Côn
Trương Văn Mạnh
2&1
Finish
Đào Quang Sỹ
Đào Trọng Hải
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP TIED 1UP 2UP 3UP 2UP 3UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 1UP 2UP 2UP 2UP 2UP 1UP 2UP 
E19
12:36
Trương Tấn Tuyến
5&3
Finish
Đặng Thái Sơn Đức
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 3UP 4UP 3UP 2UP 3UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 3UP 4UP 4UP 5UP   
F12
7:02
Trương Đăng Hiệp
4&3
Finish
Dương Quốc Đạt
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED 1UP 2UP 3UP 4UP 3UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 4UP 5UP 4UP 4UP 4UP   
G18
11:36
Trương Đức Tài
5&4
Finish
Ngô Quang Thái
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 3UP 4UP 5UP 6UP 6UP 6UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
5UP 5UP 4UP 5UP 5UP    
H11
6:30
Trương Văn Phương
Trương Minh Thường
1UP
Finish
VŨ HOÀNG ANH
VŨ THÀNH NGỌC
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 2UP 3UP 2UP 1UP TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 1UP TIED TIED TIED TIED 1UP 1UP 2UP