Bảng xếp hạng
STT Câu lạc bộ Tổng điểm
1 CLB Họ Nguyễn Phía Bắc 12.5
2 CLB Golf Họ Ngô 12
3 CLB Họ Lê Miền Bắc 11
4 CLB Golf Phạm Gia 9.5
5 CLB Golf Đặng Gia 9
5 CLB Họ Trần Miền Bắc 9
6 CLB Vũ Võ Miền Bắc 8.5
7 CLB Golf Họ Bùi 8
7 CLB Golf Họ Phùng 8
7 CLB Họ Hoàng Huỳnh Miền Bắc 8
7 CLB Golf Họ Đinh 8
8 CLB Golf Họ Phan Miền Bắc 7.5
8 CLB Golf Họ Hà Việt Nam 7.5
9 CLB Golf Đào Gia 7
9 CLB Golf Họ Dương Phía Bắc 7
9 CLB Golf Họ Trịnh 7
10 CLB Golf Họ Lương 5.5
11 CLB Golf Đỗ Đậu 5
11 CLB Golf Họ Trương 5
12 CLB Golf Họ Cao 4
Danh sách trận đấu
A7
7:50
Nguyễn Anh Minh
Nguyễn Đặng Minh
3&2
Finish
Lê Chúc An
Lê Việt Cường
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP TIED 1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 3UP 4UP 3UP 2UP 3UP  
B2
12:00
Nguyễn Quốc Mến
2&1
Finish
Cao Huy Hoàng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 3UP 3UP 2UP 2UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 1UP TIED TIED 1UP 2UP 2UP 2UP 
C8
7:50
Nguyễn Tiến Sỹ
Nguyễn Văn Kiên
5&4
Finish
Trịnh Ngọc Ánh
Trịnh Văn Tuấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 2UP 2UP 3UP 3UP 4UP 4UP 5UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP TIED 1UP TIED TIED    
D4
12:06
Nguyễn Thái Hà
2UP
Finish
Hoàng Mạnh Hùng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 2UP 1UP 1UP 2UP 3UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 2UP 2UP 1UP 1UP 2UP 1UP 2UP
E1
6:54
Nguyễn Bá Công
Nguyễn Ich Vinh
4&3
Finish
Lương Văn Long
Lương Duy Tân
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED 1UP TIED TIED 1UP 2UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 2UP 3UP 2UP 3UP 4UP   
F8
12:30
Nguyễn Thị Thanh
2&1
Finish
Trần Tuấn Anh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED TIED TIED TIED 1UP 2UP 2UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP TIED 1UP 2UP 1UP 2UP 2UP 
G6
6:46
Nguyễn Văn Duyệt
Nguyễn Ngọc Trỗi
1UP
Finish
Ngô Văn Minh
Ngô Quang Thái
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED 1UP 2UP 2UP 2UP 2UP 1UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP TIED 1UP 2UP 1UP 1UP 1UP TIED 1UP
H6
11:42
Nguyễn Văn Hải
5&4
Finish
Phùng Gia Minh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 1UP TIED TIED TIED 1UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 3UP 4UP 5UP    
A13
12:06
Nguyễn Quang Trí
1UP
Finish
Dương Quốc Việt
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 1UP 2UP 3UP 4UP 5UP 4UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 2UP 1UP 2UP 2UP 2UP 1UP 1UP 1UP
B15
7:34
Nguyễn Quốc Mến
Nguyễn Văn Cường
4&3
Finish
Trương Văn Vũ
Trương Văn Chương
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 2UP 1UP 2UP 2UP 3UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 2UP 3UP 3UP 3UP 4UP   
C16
12:18
Nguyễn Tiến Sỹ
2&1
Finish
VŨ HỮU SỰ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP TIED 1UP TIED 1UP 2UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 1UP 1UP TIED 1UP TIED 1UP 2UP 
D14
7:18
Nguyễn Hồ Quang
Nguyễn Tất Thắng
2&1
Finish
Đinh Minh Quang
Đinh Văn Tưởng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP TIED 1UP 1UP TIED 1UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 3UP 3UP 4UP 3UP 2UP 2UP 
E17
12:24
Nguyễn Ich Vinh
3&2
Finish
Phạm Minh Chi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 2UP 2UP 3UP 3UP 4UP 4UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 3UP 3UP 4UP 3UP 3UP 3UP  
F19
7:58
Nguyễn Thị Thanh
Nguyễn Văn Dũng
3&1
Finish
Đỗ Như Nhuận
Đỗ Việt Hà
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP TIED TIED 1UP TIED 1UP TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 1UP 2UP 3UP 3UP 2UP 2UP 3UP 
G15
11:36
Nguyễn Ngọc Trỗi
TIED
Finish
Phan Quốc Hiếu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 1UP TIED 1UP 1UP TIED TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP 2UP 2UP 2UP 1UP TIED 1UP TIED
H17
6:30
Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
3&2
Finish
BÙI NGỌC SƠN
BÙI MẠNH THẮNG
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED 1UP 1UP 2UP 2UP 2UP 1UP TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 3UP 4UP 4UP 3UP 3UP