Chính sách và điều khoản sử dụng

  • Công ty cổ phần SGOLF cung cấp nội dung và dịch vụ của website https://sgolf.vn/ (Sau đây gọi tắt là “Sgolf”) cho Khách hàng phụ thuộc vào các điều khoản sử dụng sau đây ("Điều khoản Sử dụng").
  • Bằng việc truy cập vào Website, Khách hàng xác nhận rằng Khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý, không giới hạn hoặc hạn chế, chịu ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng này, bao gồm cả Chính sách về Quyền Riêng tư của SGOLF.
  • Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Website, Khách hàng đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản được quy định trong bản Điều khoản Sử dụng này. Nếu Khách hàng   không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng website này.
  • Bằng việc đồng ý với các Điều khoản Sử dụng, Khách hàng xác nhận rằng Khách hàng đã trên 15 tuổi và có đủ năng lực để thực hiện các nghĩa vụ xác lập theo các Điều khoản Sử dụng này.
  PHẠM VI ÁP DỤNG Điều khoản Sử dụng này điều chỉnh việc Khách hàng truy cập đến và sử dụng Website và việc SGOLF cung cấp nội dung và dịch vụ trên Website này. Điều khoản Sử dụng được thể hiện trên Website này là phiên bản hiện tại. Các Điều khoản Sử dụng này có thể thay đổi vào từng thời điểm bằng cách đăng phiên bản cập nhật của Điều khoản Sử dụng trên Website. Việc Khách hàng tiếp tục truy cập, sử dụng Website sẽ được xem là Khách hàng đồng ý và chấp nhận bất kỳ sửa đổi nào được thực hiện đối với các Điều khoản Sử dụng này.
  Bằng việc sử dụng Website này, Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng các Điều khoản Sử dụng này, bao gồm cả Chính sách về Quyền Riêng tư của SGOLF cấu thành thỏa thuận hoàn chỉnh và duy nhất giữa chúng ta liên quan đến việc Khách hàng truy cập đến, và sử dụng Website, và thay thế và điều chỉnh tất cả các đề xuất, thỏa thuận hoặc trao đổi liên lạc nào khác trước đó.
  QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG  1. Quyền lợi của Khách hàng
  - Khi đăng ký trở thành thành viên của Website và được SGOLF đồng ý, thành viên sẽ được sử dụng các dịch vụ tại Website, bao gồm cả dịch vụ đặt sân (booking)
  - Thành viên sẽ được cấp một tên đăng kí và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý giao dịch booking và các giao dịch khác tại Website.
  - Thành viên có quyền đóng góp ý kiến của Website trong quá trình hoạt động.
  2. Trách nhiệm của Khách hàng
  - Trong khi truy cập hoặc sử dụng Website, Khách hàng phải tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này và các cảnh báo hoặc chỉ dẫn đặc biệt về việc truy cập hoặc sử dụng được đăng trên Website. Khách hàng luôn phải hành động theo pháp luật, thông lệ và trên tinh thần thiện chí. Nghiêm cấm việc sử dụng hoặc tiếp cận Website này để gây cản trở hoặc làm hư hại Website, nội dung Website, hoặc biện pháp an ninh, hoặc quấy rối, hoặc làm mất uy tín của SGOLF, hoặc các sản phẩm, hoặc dịch vụ, hoặc nhân sự của SGOLF.  Không được gửi thư điện tử, không được yêu cầu (spam) đến hoặc thông qua Website này.
  - Người dùng không được phép sử dụng Website này nhằm truyền đi, phát tán, lưu trữ hoặc tiêu hủy bất kỳ tài liệu nào:
  (a) Vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào;
  (b) Dưới bất kỳ cách thức nào xâm phạm quyền sở hữu hoặc tài sản trí tuệ khác của những người khác, hoặc vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền cá nhân của những người khác;
  (c) Có tính chất phỉ báng, khiêu dâm, đe dọa, lăng mạ hoặc thù địch.
  Nếu Khách hàng vi phạm do sơ suất hoặc có chủ ý đối với bất kỳ nghĩa vụ nào được quy định trong các Điều khoản Sử dụng, Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm đối với mọi tổn thất và thiệt hại có thể gây ra cho SGOLF và/hoặc các công ty liên kết, đối tác hoặc bên cấp phép của SGOLF.
  - Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
  - Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho SGOLF về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để SGOLF hỗ trợ xử lý.
  - Khách hàng cam kết những thông tin cung cấp cho SGOLF là chính xác.
  - Khách hàng cam kết, đồng ý không sử dụng Website vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Website hay sử dụng quyền lợi của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường, tạo những đơn đặt hàng, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường.
  - Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Website dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của SGOLF.
  - Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
  QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA SGOLF  1. Quyền của SGOLF
  - Có quyền yêu cầu Khách hàng cung cấp thông tin chính xác, trung thực và cập nhật khi thực hiện giao dịch trên Website và nghĩa vụ bảo mật các thông tin này để đảm bảo quyền lợi của Khách hàng. 
  - Có quyền từ chối hoặc hủy cung cấp các sản phẩm/dịch vụ trên Website đối với các giao dịch không hợp lệ mà không cần sự đồng ý của Khách hàng. Tuy nhiên, trong trường hợp này, Website sẽ tiến hành thông báo trước cho Khách hàng.
  2. Trách nhiệm của SGOLF
  - SGOLF cam kết cung cấp dịch vụ với đầy đủ tính năng theo từng hạng mục trên website, đảm bảo các tính năng tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. – - SGOLF cam kết về sự kết nối, đảm bải tạo ra sân chơi công bằng giữa tất cả các câu lạc bộ golf thành viên.
  - SGOLF cam kết bảo vệ quyền riêng tư, bảo mật thông tin đối với những thông tin mà cá nhân thành viên/câu lạc bộ không muốn tiết lộ trong các giao dịch/ hoạt động tại website.
  -SGOLF đề nghị và khuyến khích Người dùng chỉ cung cấp số lượng thông tin nhận dạng cá nhân tối thiểu cần thiết theo yêu cầu từ SGOLF để xử lý các vấn đề khi tham gia Giao dịch. Tất cả các thông tin cá nhân khách hàng cung cấp cho SGOLF được ẩn khỏi tất cả những Người dùng khác của Sgolf và không bao giờ được công bố như là một phần của cơ sở dữ liệu công cộng của Sgolf. Chỉ những quản trị viên của Sgolf mới được truy cập thông tin này với mục đích quản trị hệ thống.
  - SGOLF sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của Người dùng cho các bên thứ ba mà không có sự cho phép của chính Người dùng, ngoại trừ trường hợp theo yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
  - Các nghĩa vụ khác theo Chính sách của SGOLF và pháp luật.
  TÀI KHOẢN / TƯ CÁCH THÀNH VIÊN CỦA KHÁCH HÀNG  - Khách hàng có thể chọn đăng ký một tài khoản trên Website. Khi đã đăng ký, Khách hàng sẽ có một tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản của Khách hàng.
  - Khách hàng có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tên người dùng, mật khẩu của Khách hàng nhằm bảo vệ thông tin mật và ngăn chặn bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với tư cách thành viên của Khách hàng.
  - Khách hàng đồng ý chấp nhận trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động xảy ra theo tên người dùng và mật khẩu của Khách hàng.
  - Khách hàng đồng ý chỉ cung cấp thông tin trung thực và chính xác.
   - SGOLF được quyền từ chối cung cấp dịch vụ và/hoặc chấm dứt tài khoản của Khách hàng mà không cần thông báo trước nếu Khách hàng vi phạm các Điều khoản Sử dụng này hoặc nếu SGOLF quyết định, bằng toàn quyền quyết định của mình, rằng việc thực hiện như vậy là vì lợi ích cao nhất của tất cả các Khách hàng khác có tài khoản trên Website.
  THAM GIA THÀNH VIÊN - Website này cho phép Khách hàng đưa ý kiến hoặc nhận xét của chính Khách hàng lên mục Đánh giá và Nhận xét.
  - SGOLF có thể, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát hoặc rà soát bất kỳ khu vực nào trên Website nơi người dùng đưa ra hoặc đăng tải ý kiến hoặc nhận xét của mình hoặc trao đổi liên hệ riêng với nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở mục Đánh giá và Nhận xét.
  - SGOLF sẽ không có trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trao đổi liên lạc nào như vậy trong phạm vi cho phép của pháp luật Việt Nam.
  Tuy nhiên, SGOLF được quyền chặn hoặc xóa bỏ các trao đổi liên lạc hoặc tài liệu mà SGOLF xác định là mang tính: (a) lăng mạ, nói xấu hoặc khiêu dâm; (b) lừa dối, gian lận hoặc gây hiểu nhầm; (c) vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, tên miền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của người khác; (d) vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào; và/hoặc (e) xúc phạm hoặc không thể chấp nhận được về mặt nào đó đối với SGOLF theo toàn quyền quyết định của SGOLF.
   - Bất kỳ thông tin cá nhân nào mà Khách hàng có thể đăng tải hoặc truyền phát sẽ được SGOLF xử lý theo Chính sách về Quyền Riêng tư của SGOLF. 
  ĐỆ TRÌNH - Bất kỳ gợi ý, ý tưởng, thắc mắc, tài liệu, phản hồi hoặc thông tin không được yêu cầu nào khác mà Khách hàng cung cấp cho SGOLF, trừ thông tin cá nhân của Khách hàng, sẽ được coi là không độc quyền và không bí mật và, bằng việc đưa ra thông tin đó, Khách hàng tại đây trao cho SGOLF quyền không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, có thể chuyển nhượng, không hủy ngang và có thể cấp phép lại đầy đủ để sử dụng, tái tạo, chỉnh sửa, điều chỉnh, xuất bản, bán, chuyển nhượng, chuyển đổi ngôn ngữ, tạo các sản phẩm phái sinh, phân phát và trưng bày thông tin đó dưới bất kỳ hình thức, phương tiện truyền thông hoặc công nghệ nào dù là hiện đã biết hoặc sau đó được phát triển, riêng rẽ hoặc như một phần của các tác phẩm khác.
  - Khách hàng cũng xác nhận rằng thông tin đệ trình của Khách hàng có thể không được trả lại và SGOLF có thể sử dụng đệ trình của Khách hàng và bất kỳ ý tưởng, khái niệm hoặc bí quyết nào chứa đựng trong các đệ trình đó cho mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn ở, phát triển, sản xuất, phân phối và tiếp thị sản phẩm.
  CAM ĐOAN VÀ BẢO ĐẢM; GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM; BỒI THƯỜNG - SGOLF không chịu trách nhiệm về tính kịp thời, chính xác, không sẵn sàng hoặc gián đoạn trong việc cung cấp, virus hoặc lỗi khác của Website hoặc nội dung của Website. Trong mọi trường hợp SGOLF sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc mang tính hệ quả thuộc bất kỳ loại nào (bao gồm cả tổn thất về lợi nhuận) liên quan đến Website bất kể hình thức hành động nào dù là trong hợp đồng, ngoài hợp đồng hoặc dưới hình thức khác, ngay cả khi SGOLF đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại.
  - Khách hàng đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho SGOLF, và/hoặc các công ty liên kết, các cán bộ, nhân viên, đại lý và bên cấp phép của SGOLF không bị tổn hại bởi bất kỳ tổn thất, thiệt hại, khiếu kiện, tiền phạt, hình phạt hoặc chi phí nào, kể cả phí luật sư hợp lý, phát sinh từ yêu cầu thanh toán, khiếu kiện, hành động hoặc yêu cầu của bên thứ ba phát sinh từ việc Khách hàng (hoặc bất kỳ người nào hành động bằng tên người dùng và mật khẩu của Khách hàng) truy cập vào, và sử dụng Website, hoặc bất kỳ nội dung nào được cung cấp trên Website, cho các mục đích trái pháp luật.
  - Khách hàng cũng đồng ý bồi thường cho SGOLF đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào phát sinh từ việc Khách hàng sử dụng rô-bốt, rệp, bọ (robot, spider, crawler) điện tử, hoặc các công cụ thu thập và công cụ trích xuất dữ liệu tương tự, hoặc bất kỳ hành động nào khác, mà Khách hàng   thực hiện trên Website của SGOLF nhằm mục đích trái pháp luật, hoặc thực hiện nhằm mục đích làm chậm hoặc tăng tải bất hợp lý cho hạ tầng của SGOLF.
  LIÊN KẾT ĐẾN BÊN THỨ BA SGOLF không chịu trách nhiệm và không gánh chịu trách nhiệm pháp lý đối với các trang không thuộc quyền quản lý của SGOLF mà Website kết nối đến.
  LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ TRANH CHẤP Bất kỳ việc giải thích và áp dụng nào đối với Website và các Điều khoản Sử dụng này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Website sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền.