Chính sách Bảo mật thông tin

Chính Sách Bảo Mật Quyền Riêng Tư
SGOLF cam kết bảo vệ quyền riêng tư của Khách hàng và bảo đảm rằng Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng được bảo vệ. Cho các mục đích của Chính Sách Bảo Mật Quyền Riêng Tư này, "Dữ Liệu Cá Nhân" có nghĩa là bất kỳ dữ liệu nhận dạng cá nhân nào, cho dù có đúng hay không, về một cá nhân có thể được nhận dạng từ dữ liệu đó.
Cách thức thu thập
 • Chính Sách Bảo Mật Quyền Riêng Tư này giải thích các loại Dữ Liệu Cá Nhân mà SGOLF thu thập và cách thức SGOLF sử dụng, tiết lộ, chuyển giao, xử lý và bảo vệ các thông tin đó.
 • SGOLF thu thập Dữ Liệu Cá Nhân thông qua, nhưng không giới hạn ở, các phương tiện sau đây:
 • Khi Khách hàng đăng ký thành viên website hoặc tải App;
 • Khi Khách hàng truy cập, thực hiện các giao dịch, trên website hoặc trên App
 • Khi Khách hàng kết nối với SGOLF thông qua các mạng xã hội, các phương tiện truyền thông khác…
 • SGOLF có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật Quyền Riêng Tư này trong từng thời điểm bằng cách đăng các phiên bản cập nhật lên Website/App. Việc Khách hàng tiếp tục là thành viên, truy cập vào và/hoặc sử dụng Website/App sẽ được xem như là Khách hàng đồng ý với, và chấp nhận toàn bộ những thay đổi được thực hiện trong từng phiên bản cập nhật.
 • Vui lòng thường xuyên kiểm tra lại các thông tin cập nhật về cách thức SGOLF xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng.
Thu thập dữ liệu cá nhân
 • SGOLF không thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng khi chưa có sự đồng ý của Khách hàng (trừ trường hợp được pháp luật cho phép và chấp nhận). Bằng việc cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng cho SGOLF, Khách hàng thông qua đây đồng ý cho SGOLF thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển giao, và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng cho các mục đích được nêu tại Chính Sách Bảo Mật Quyền Riêng Tư này.
Mục đích thu thập thông tin cá nhân và phạm vi sử dụng thông tin
SGOLF thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển giao và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng cho mục đích cung cấp các dịch vụ. Các dịch vụ này bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
 • Cung cấp cho Khách hàng thông tin về Golf, tạo môi trường giao lưu hợp tác giữa các thành viên tham gia câu lạc bộ golf;
 • Cho phép Khách hàng mua các sản phẩm, dịch vụ và tiện ích được chào bán thông qua Website;
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch của Khách hàng với SGOLF hoặc các đơn vị liên kết của SGOLF;
 • Thông báo cho Khách hàng về các cập nhật, thay đổi và phát triển liên quan đến SGOLF và các Dịch Vụ của SGOLF;
 • Thông báo cho Khách hàng về những thay đổi quan trọng đối với Chính Sách Quyền Riêng Tư này, và các chính sách hoặc dịch vụ khác của SGOLF;
 • Cung cấp cho Khách hàng các tư vấn phù hợp với cá nhân Khách hàng;
 • Trả lời các câu hỏi hoặc phản hồi từ Khách hàng;
 • Duy trì và vận hành Website;
 • Quản lý các hoạt động vận hành và kinh doanh của SGOLF;
 • Thuê các bên thứ ba là các đối tác kinh doanh và các bên xử lý dữ liệu để thực hiện một số khía cạnh nhất định của các Dịch Vụ;
 • Lập hồ sơ Khách hàng, phân tích và nghiên cứu thị trường để cải tiến các sản phẩm và dịch vụ mà SGOLF cung cấp cho Khách hàng;
 • Ngăn chặn, phát hiện và điều tra tội phạm, phân tích và quản lý rủi ro thương mại; và
 • Các mục đích khác có liên quan một cách hợp lý đến các dịch vụ nêu trên (gọi chung là "các Dịch Vụ")
Bảo mật dữ liệu cá nhân
 • SGOLF duy trì các quy trình, tiêu chuẩn, và thu xếp bảo mật nghiêm ngặt để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân mà SGOLF nắm giữ hoặc kiểm soát. Ngay khi nhận được Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng, cho dù là thông qua phương tiện thu thập vật lý hoặc điện tử, SGOLF sẽ thực hiện các thu xếp bảo mật cần thiết để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân đó như hợp lý và phù hợp trong từng trường hợp. Các thu xếp đó có thể bao gồm các biện pháp hành chính, biện pháp vật lý, biện pháp kỹ thuật hoặc kết hợp giữa các biện pháp nêu trên.
 • Khi tiết lộ hoặc chuyển giao các Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng qua internet, SGOLF thực hiện tất cả các biện pháp cẩn trọng hợp lý để ngăn chặn sự truy cập trái phép vào Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng. Tuy nhiên, do tính chất công cộng của internet, không có việc truyền dẫn dữ liệu nào qua internet có thể được bảo đảm bảo mật tuyệt đối và Khách hàng xác nhận rằng việc Khách hàng gửi thông tin qua internet hoàn toàn thuộc rủi ro của Khách hàng.
Thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân
SGOLF sẽ không lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng trong bất kỳ thời hạn nào lâu hơn mức cần thiết để phục vụ các mục đích được nêu ra trong Chính Sách Bảo Mật Quyền Riêng Tư này và bất kỳ mục đích kinh doanh hoặc pháp lý hợp lệ nào. Sau thời hạn này, SGOLF sẽ tiêu hủy hoặc ẩn danh bất kỳ tài liệu nào có chứa Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng theo phương thức an toàn và bảo mật.
Đối tượng tiếp cận dữ liệu cá nhân
 • SGOLF không tiết lộ hoặc chuyển giao Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng cho các bên thứ ba trừ khi SGOLF đã hỏi một cách rõ ràng và có được sự cho phép của Khách hàng để làm như vậy (trừ trường hợp được pháp luật cho phép và chấp nhận).
 • SGOLF có thể sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng để thực hiện các chỉ thị của Khách hàng và/nếu có liên quan đến:
 • Nghĩa vụ tuân thủ các yêu cầu của pháp luật và các cơ quan quản lý;
 • Bảo vệ hoặc giữ an toàn cho các quyền hoặc tài sản của các Khách hàng và người lao động của SGOLF; và/hoặc
 • Thực hiện các biện pháp khẩn cấp để nhằm mục đích đảm bảo cho sự an toàn của các Khách hàng, SGOLF, hoặc công chúng.

Công cụ tiếp nhận thông tin và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của Khách hàng:

SGOLF trực tiếp tiếp nhận thông tin của Khách hàng, nếu Khách hàng có nhu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân, xin vui lòng liên hệ Hotline: 0788 699 599